Η Διοίκηση που περιλαμβάνει όλο το φάσμα των διοικητικών στελεχών είναι υπεύθυνη για τη λήψη των ορθών αποφάσεων που αφορούν τόσο την επιχείρηση, όσο και τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε αυτήν. Επειδή λοιπόν, η Διοίκηση έχει μεγάλη συμβολή στο κατά πόσο η επιχείρηση θα έχει επιτυχή πορεία, θα πρέπει να δρα με αποτελεσματικότητα.

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης της διοίκησης και αναλύονται διεξοδικά στο μοντέλο πέντε παραγόντων προσωπικότητας των Costa και McCrae, (1992). Το μοντέλο των πέντε παραγόντων προσωπικότητας σύμφωνα με τους ίδιους, αναφέρει ότι οι πέντε παράγοντες προσωπικότητας είναι ο νευρωτισμός, η εξωστρέφεια, το άνοιγμα στην εμπειρία, η προσήνεια και η ευσυνειδησία. Τα άτομα που έχουν νευρωτισμό εμφανίζουν στοιχεία ευερεθιστότητας, συναισθηματικής αστάθειας, θλίψης και ανησυχίας. Εν συνεχεία, τα άτομα που έχουν εξωστρέφεια παρουσιάζουν δείγματα αυτοπεποίθησης, ενθουσιασμού, συναισθηματικής εκφραστικότητας και θετικότητας στον τρόπο σκέψης τους και στην συμπεριφορά τους.

Ακολούθως, τα άτομα που είναι ανοιχτά προς την εμπειρία εμφανίζουν στοιχεία διορατικότητας, φαντασίας και τα ενδιαφέροντα τους εκτείνονται σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Ακόμη, τα άτομα που έχουν προσήνεια παρουσιάζουν δείγματα εμπιστοσύνης, στοργής, αλτρουισμού και ευγένειας. Τέλος, τα άτομα που έχουν ευσυνειδησία λαμβάνουν αποφάσεις εξετάζοντας προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες των ζητημάτων, ενεργούν βάσει της λογικής και επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία ευσυνείδητα βάσει αναλυτικού συλλογισμού.

Έρευνα για τη συσχέτιση της Διοίκησης με την Προσωπικότητα
Ερεύνησα το θέμα της αλληλεπίδρασης της Διοίκησης με την προσωπικότητα, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια για τη συμπεριφορά της Διοίκησης και για την προσωπικότητα για να εντοπίσω τη συσχέτιση της Διοίκησης με την προσωπικότητα. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 204 φοιτητών, εκ των οποίων οι 103 ήταν άνδρες και οι 101 ήταν γυναίκες από 23 έως 48 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 30,05 έτη. Η έρευνα έγινε σε 191 ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε 13 ενεργούς διδακτορικούς φοιτητές που προέρχονταν από τρία Ελληνικά Πανεπιστήμια φοίτησης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Τα τμήματα στα οποία διεξήχθη η έρευνα, ήταν διοικητικά τμήματα για να υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το θέμα της έρευνας και για να κατέχουν οι φοιτητές διοικητικές γνώσεις, ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν ώριμα στα διοικητικά θέματα που περιλαμβάνονταν στα ερωτηματολόγια βάσει των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους.

Συμπεράσματα της έρευνας
Συνδυαστικά από τις απαντήσεις των δύο ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, δηλαδή του ερωτηματολογίου για την συμπεριφορά της Διοίκησης και του ερωτηματολογίου προσωπικότητας, προέκυψαν εύλογα συμπεράσματα πως υπάρχει σύνδεση της προσωπικότητας των ατόμων με την συμπεριφορά της άσκησης της Διοίκησης, καθώς επίσης υπάρχει συσχέτιση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ατόμων με την άσκηση της Διοίκησης. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου επηρεάζουν τον τρόπο Διοίκησης και η προσωπικότητα του ατόμου συμβάλλει, έτσι ώστε η Διοίκηση να είναι αποτελεσματική.

Η έρευνα παρουσίασε πως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου επηρεάζουν στο μέγιστο βαθμό τον τρόπο άσκησης της Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πως τα στελέχη που έχουν νευρωτισμό διακατέχονται από αυταρχικότητα αφού παίρνουν μόνα τους όλες τις αποφάσεις που αφορούν την επιχείρηση και τα εξωστρεφή στελέχη διακατέχονται από αδιαφορία αφού αφήνουν εκτεταμένη ελευθερία στους υπαλλήλους τους. Επίσης, τα στελέχη που είναι ανοιχτά προς την εμπειρία διακατέχονται από πειστικότητα καθώς καθοδηγούν τους υπαλλήλους με την πειθώ τους για να αντεπεξέλθουν στα εργασιακά τους καθήκοντα παίρνοντας και ορισμένες πρωτοβουλίες κατά περίπτωση, και τα στελέχη που έχουν προσήνεια διακατέχονται από ανθρωπισμό αφού υπάρχει συνεργασία και αλληλοσεβασμός ανάμεσα στην Διοίκηση και τους υπαλλήλους της.

Τέλος, τα στελέχη που έχουν ευσυνειδησία διακατέχονται από Δημοκρατισμό αφού συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και στη δημιουργικότητα των υπαλλήλων μέσω της συνεχής εκπαίδευσης του προσωπικού και της παροχής κινήτρων όπως είναι η προαγωγή ή η επιβράβευση. Εν κατακλείδι η Διοίκηση μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν τα στελέχη συνδυάσουν τις διοικητικές τους γνώσεις με την καλλιέργεια της προσωπικότητας τους, έτσι ώστε και τα δύο να αποτελούν ένα ενιαίο αναπόσπαστο κομμάτι που θα αποδώσει παραγωγικά και αποδοτικά στην επιχείρηση, έχοντας ως στόχο την οικονομική ευημερία της επιχείρησης.

Προτάσεις βελτίωσης για αποτελεσματικότητα
Τα Διοικητικά στελέχη πρέπει να διακατέχονται από ευσυνειδησία, να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται συνεχώς είτε μέσω σεμιναρίων, είτε μέσω άλλων εκπαιδευτικών μεθόδων, για να μπορούν να καθοδηγήσουν και να συμβουλέψουν σωστά τους υπαλλήλους. Ακόμη, θα μπορούσε να ενισχυθεί η παροχή κινήτρων στα στελέχη που θα μπορούσαν να είναι η αύξηση του μισθού ή μια ενδεχόμενη προαγωγή ως δείγμα αναγνώρισης των υπέρογκων προσπαθειών τους στα εργασιακά τους καθήκοντα. Έτσι, η επιχείρηση επιβραβεύει την εργασιακή προσπάθεια των στελεχών και αυτό λειτουργεί ως παραδειγματισμός για την εξέλιξη και των άλλων στελεχών.

Σημαντικό μέτρο βελτίωσης, είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί στη συμπεριφορά της Διοίκησης το ανθρωποκεντρικό είδος Διοίκησης, έτσι ώστε οι υπάλληλοι να είναι πιο αποδοτικοί και παραγωγικοί για την επιχείρηση, αφού θα υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλληλοσεβασμός και συνεργασία ανάμεσα στη Διοίκηση και στους υπαλλήλους. Τα Διοικητικά στελέχη, για να βελτιώσουν τον τρόπο Διοίκησης τους και να αποφέρουν αποδοτική και παραγωγική αποτελεσματικότητα προς την επιχείρηση, πρέπει να έχουν στρατηγική, να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και να σχεδιάζουν μια καλή στρατηγική για το μέλλον της επιχείρησης, ενσωματώνοντας στην επιχείρηση νέες τεχνολογίες, νέες ιδέες και νέες δυνατότητες παγκόσμιας ανέλιξης στο χώρο εργασίας. Άλλο σημαντικό μέτρο βελτίωσης είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί από τους πέντε παράγοντες προσωπικότητας, η προσήνεια που απεικονίζει το ανθρωπιστικό στυλ Διοίκησης και η ευσυνειδησία που απεικονίζει το Δημοκρατικό στυλ Διοίκησης, για να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά στην επιχείρηση τα Διοικητικά στελέχη με τους υπαλλήλους, με κοινό σκοπό την ευημερία και την άνοδο της επιχείρησης.

Εν κατακλείδι, ως μέτρο βελτίωσης για την επιτυχή πορεία της επιχείρησης, θα μπορούσε να είναι η τοποθέτηση σε θέσεις στελεχών, των ατόμων που διαθέτουν επιχειρηματική ευφυΐα και μπορούν με την ευστροφία τους και την οξυδέρκεια του μυαλού τους να Διοικήσουν αποτελεσματικά την επιχείρηση και να προπορεύονται από τις άλλες επιχειρήσεις έχοντας τόσο ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό σε υψηλές θέσεις. Συνήθως, η επιχειρηματική ευφυΐα εντοπίζεται με τα υψηλά σκορ σε ερωτηματολόγια Intelligence Quotient-IQ και με τις διαγνώσεις υπευθυνότητας και υψηλών ικανοτήτων των ατόμων που έχουν συμπληρώσει ερωτηματολόγια Διεθνούς κύρους και φήμης που εφαρμόζονται στα στελέχη μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως είναι τα τεστ επιλογής, αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, στα οποία εντάσσονται διάφορα τεστ προσωπικότητας, καθώς επίσης και στα ερωτηματολόγια ηγεσίας, τα οποία διεξάγονται από άλλες εταιρείες.