Ένα από τα θέματα που εγείρει πολλές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια στο χώρο του HR είναι η χρήση και η χρησιμότητα των δεικτών μέτρησης HR πρωτοβουλιών.

Είναι σημαντικό ως HR στελέχη, να διασφαλίσουμε ότι έχουμε επιλέξει να μετράμε τους σωστούς και κατάλληλους δείκτες. Σε πολλές περιπτώσεις αναλωνόμαστε στην αποτύπωση δεικτών που κατ’ ουσία δεν μας παρέχουν καμία πληροφόρηση, αλλά «καλό είναι να υπάρχουν». Όσοι ασχολούμαστε σε αυτό τον τομέα, πολλές φορές έχουμε καταφύγει στη μέτρηση ποικίλων θεμάτων με όχι και τόσο επιτυχή αποτελέσματα, γιατί κάποιος μας ζήτησε να του δείξουμε κάτι.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι, πριν την ανάπτυξη νέων δεικτών, πάρχουν τέσσερα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε: 
– Ποιοι δείκτες είναι σημαντικοί για τον οργανισμό;
– Τι δεδομένα πρέπει να συλλέξω για να τους υπολογίσω;
– Με ποιο τρόπο θα μπορέσω να αναλύσω τα δεδομένα και σε σχέση με τι να τα αντιπαραβάλω;
– Πώς θα μπορούσε αυτή η ανάλυση να χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμό ενεργειών, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη των μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας;

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, η ανάγκη προ δεκαετίας στο χώρο του HR, εστιαζόταν κυρίως στη μέτρηση στοιχείων κόστους προσωπικού (μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, bonus, άλλες παροχές ως ποσοστό επί των πωλήσεων ή/ και καθαρών κερδών), αλλά και στην αποτύπωση δημογραφικών στοιχείων. Με την ανάπτυξη του οργανισμού και κατ’ επέκταση των αναγκών των εργαζομένων για θέματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης, αξιολόγησης, εντοπίσαμε την ανάγκη να γνωρίζουμε επακριβώς τι κάνουμε, πότε, τι σκοπό εξυπηρετεί και σε ποιους απευθύνεται.

Η αρχή πραγματοποιήθηκε με την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης για όλους τους εργαζομένους της εταιρείας. Ενός συστήματος που επιτρέπει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να γνωρίζουν επακριβώς τι αναμένεται από αυτούς, να αξιολογούνται και να αποτυπώνουν τις ανάγκες για εκπαίδευση και ανάπτυξη εντός της ΑΒ Βασιλόπουλος αλλά και του Ομίλου Delhaize. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, αντλούμε δεδομένα για θέματα που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες των συνεργατών μας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ανάγκη απολογιστικής αποτύπωσης αυτών. Δηλαδή, αναπτύξαμε ένα σύστημα μέσω του οποίου αρχικά αποτυπώνουμε τον αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των συμμετεχόντων, των ανθρωποωρών εκπαίδευσης και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων. Ενώ, ταυτόχρονα, παρακολουθούμε την ανάπτυξη των συνεργατών μας, μέσα από την κάλυψη θέσεων ευθύνης εκ των έσω και την παράλληλη μετακίνηση.

Όμως, όλες αυτές οι ενέργειες, πρόσθεσαν αξία στον οργανισμό και στους εργαζόμενους του; Η ερώτηση απαντάται τα τελευταία χρόνια, μέσα από την Έρευνα Δέσμευσης Συνεργατών που εκπονείται σε επίπεδο Ομίλου. Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι θα λάβουμε τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση, η κάθε εταιρεία αποτύπωσε τις ιδιαίτερες ανάγκες της και συνδυάζοντας τα δεδομένα, αναπτύξαμε τους κατάλληλους δείκτες.

Πλέον, είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για:
– ευθυγράμμιση των κατάλληλων δεικτών με τους στρατηγικούς εταιρικούς στόχους,
– αποτύπωση των διαφορετικών αναγκών των επιμέρους τμημάτων του οργανισμού,
– ανάπτυξη μεθόδων συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων από διαφορετικές πηγές,
– αποτελεσματική επικοινωνία αυτών προς την ιεραρχία του οργανισμού.

Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση, κατά την τελευταία διετία, έγινε ορατή η ανάγκη για αποτύπωση και παρακολούθηση όχι περισσότερων, αλλά πιο αποτελεσματικών δεικτών. Πλέον, επιθυμούμε να ελέγχουμε αν η επένδυση που κάνουμε έχει αντίκτυπο στην εταιρεία και εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους αναπτύχθηκε, εισάγοντας τη διαδικασία «Απόδοσης της Επένδυσης» στα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και στις ποικίλες HR πρωτοβουλίες. Δύσκολο εγχείρημα, όμως η «μόδα» που κάποιοι αποκαλούν τους δείκτες, έχει πλέον μετατραπεί σε ανάγκη και πρέπει να την προσαρμόσουμε στις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας μας.

Με ποιο τρόπο; Με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δεικτών που θα δώσουν τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση αλλά και με τη συνεχή συνεργασία των επικεφαλείς των επιμέρους HR τμημάτων, τον κατάλληλο συνδυασμό αυτών και τη διάχυσή τους εντός του οργανισμού. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα τους, βασιζόμενοι στις τάσεις του παρελθόντος, στα δεδομένα της αγοράς και στους στρατηγικούς στόχους του μέλλοντος.