Η Xerox δημοσίευσε την παγκόσμια έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2018, περιγράφοντας λεπτομερώς τον αντίκτυπο των προσπαθειών της εταιρείας αναφορικά με την εταιρική βιωσιμότητα, μέσα από τη δραστηριότητά της σε 160 χώρες.

Μεταξύ άλλων, το 9% των συνολικών δαπανών της εταιρείας προς προμηθευτές αφορά σε μικρές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες ή σε άτομα που αποτελούν μέλη μειονοτήτων. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι της Xerox παρείχαν 91.000 εργατοώρες σε έργα τοπικής κοινωνικής προσφοράς. Η έκθεση για την Παγκόσμια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του έτους 2018 είναι μια διαχρονική και βασισμένη σε δεδομένα περίληψη στόχων και απόδοσης για θέματα που αφορoύν στο Περιβάλλον, στη διακυβέρνηση και στην κοινωνία.