Η doValue Greece, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υιοθετεί σύστημα τηλεργασίας σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας έως το τέλος του 2023 με δυνατότητα χρονικής επέκτασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, «εφόσον  η φύση της εργασίας τους επιτρέπει την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η συμμετοχή σε αυτό είναι οικειοθελής».

Κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, τηρείται απαρεγκλίτως, το συμφωνημένο ωράριο εργασίας, ενώ οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα, διαθέτοντας τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια οφέλη με τους εργαζόμενους εντός της εταιρείας, ιδίως σε σχέση με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην εταιρεία, την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η εταιρεία διαθέτει στον εργαζόμενο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την παροχή τηλεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να παρέχει από μία έως δύο εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας την εργασία του εξ αποστάσεως με τηλεργασία από την κύρια κατοικία του, κατά το σύνηθες ωράριό του και τις λοιπές εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κανονικά εργάζεται με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στην Εργάνη.