Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον που αλλάζει απρόβλεπτα με γρήγορους ρυθμούς (π.χ., οικονομική κρίση, παγκοσμιοποίηση, ψηφιακή επανάσταση). Η επιβίωση και η ανταγωνιστικότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί τον επανασχεδιασμό των επιχειρήσεων με έμφαση, πέραν της αποδοτικότητας, στην ταχύτητα, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα.

Η ανάγκη για συνεχή μάθηση και απόκτηση νέων ικανοτήτων είναι κρισιμότερη από ποτέ για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο δυναμικό χώρο της ΔΑΔ.

Σε αυτή τη νέα, συνεχώς διαμορφούμενη πραγματικότητα, η παροχή σχετικών γνώσεων και ικανοτήτων σε όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που προσφέρουν σχετικά προγράμματα σπουδών. Η παρακολούθηση των διεθνών και εγχώριων τάσεων και αναγκών πρέπει να είναι συνεχής, προκειμένου τα προγράμματα σπουδών να προσαρμόζονται συνεχώς στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των στελεχών και των επιχειρήσεων. Πέρα από τις γνώσεις που αφορούν στις διάφορες λειτουργίες της ΔΑΔ, ενδεικτικά αναφέρω μερικές από τις γνώσεις και ικανότητες που έχουμε ξεχωρίσει ως κρίσιμες για τα στελέχη της ΔΑΔ, ώστε αυτά να μπορέσουν αν ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες προκλήσεις.
– Ομαδικότητα και ικανότητα ηγεσίας ομάδων.
– Διοίκηση και ηγεσία της αλλαγής και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες αβεβαιότητας και αλλαγής.
– Συνεισφορά στη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας που προωθεί τον πειραματισμό, την καινοτομία, τη διαφάνεια, τη συνεργασία και τη διαφορετικότητα.
– Εμπέδωση της ανάγκης για συνεχή μάθηση και απόκτηση νέων ικανοτήτων.
– Ικανότητες στη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (people analytics), με σκοπό την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών μη συνειδητής προκατάληψης (non-conscious bias), αλλά και τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της ΔΑΔ με τους στρατηγικούς στόχους και τα αποτελέσματα της επιχείρησης.
– Εκμετάλλευση των υποστηρικτικών δυνατοτήτων και νέων μεθοδολογιών που μπορούν να προσφέρουν διάφορα πληροφοριακά συστήματα και άλλες ψηφιακές εφαρμογές/πλατφόρμες σε όλες τις λειτουργίες της ΔΑΔ.

Η ανάγκη για την απόκτηση κάποιων από τις παραπάνω γνώσεις και ικανότητες (π.χ., ομαδικότητα) δεν αποτελεί καινούργια διαπίστωση, ωστόσο σήμερα θεωρούνται απολύτως απαραίτητες. Για όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη ΔΑΔ, είναι σημαντικό να διαπιστώσουν κατά πόσο το σχετικό πρόγραμμα σπουδών είναι ευθυγραμμισμένο με τις νέες ανάγκες και τάσεις της διεθνούς αγοράς. Επίσης, ανεξαρτήτως των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί, η ανάγκη για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη νέων ικανοτήτων είναι κρισιμότερη από ποτέ για την επιτυχημένη σταδιοδρομία στο δυναμικό χώρο της ΔΑΔ.

Το κείμενο υπογράφει ο Δρ. Διονύσης Διονυσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργάνωσης & Διοίκησης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του MSc in Strategic HRM ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.