Εμβαθύνοντας στα θεμέλια της εταιρικής κουλτούρας, περίπου 140 στελέχη της AEGEAN, μοιράστηκαν τις αξίες που τη διέπουν σε ένα διαδραστικό workshop. Οι αξίες αυτές είχαν διαμορφωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα από εκπροσώπους διαφορετικών δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Η επαναδιατύπωση των αξιών αποτελεί καθοριστικό πυλώνα ενός μακροχρόνιου αναπτυξιακού προγράμματος δεξιοτήτων ηγεσίας, του “YouLead”, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της AEGEAN και σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Dynargie.

Στόχος του workshop ήταν η εξερεύνηση και η ανάλυση του «γιατί» και του «τι» πίσω από αυτές τις αξίες και τις συμπεριφορές που τις υποστηρίζουν. Μέσα από ασκήσεις σύνδεσης των αξιών με την καθημερινότητα και δραστηριότητες storytelling, οι συμμετέχοντες συνέδεσαν τις προσωπικές, επαγγελματικές τους αναμνήσεις με τις αξίες του οργανισμού, ενισχύοντας έτσι την κατανόηση και την υιοθέτησή τους από όλους.

Το Values workshop, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της επιτυχούς συνεργασίας των δύο εταιρειών.