Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο «Αξιολόγηση ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Ε.Σ» προκήρυξε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ειδικότερα, για το εν λόγω έργο, το οποίο αφορά σε 450 άτομα, απαιτείται η εφαρμογή τριφασικού συστήματος αξιολόγησης (αυτό-αξιολόγηση εργαζομένων, αξιολόγηση άμεσου προϊσταμένου και αξιολόγηση Συμβούλου), με την όλη διαδικασία να διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, οι οποίες υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, είναι η Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 03:00 μ.μ, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.