Πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αφορά στην σύμπραξη της ίδιας με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φαρμακευτικές εταιρείες. Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σύμπραξη αυτή έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού μοντέλου για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ιδίως στο τρέχον πλαίσιο του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με τη συγκέντρωση γνώσεων, εμπειριών και πόρων.

«Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι πρωτοβουλίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας, καθώς και να προωθηθούν ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στο πεδίο. Θα ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες σε δεξιότητες, όπως η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, η κανονιστική συμμόρφωση, η διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και η αλυσίδα εφοδιασμού, η δημιουργία αποθεμάτων και η διαχείριση της διανομής. Επιπλέον, η σύμπραξη θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συλλογής πληροφοριών για τις ανάγκες σε δεξιότητες στον τομέα και στην παρακολούθηση νέων προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις προσδιορισθείσες ανάγκες. Θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη ενός θεματολογίου δεξιοτήτων για τον ευρωπαϊκό τομέα υγείας», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνο για τις Δεξιότητες: Εκπαίδευσε 2 εκατ. εργαζόμενους
Το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες είναι πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων και αποσκοπεί στην κινητοποίηση πόρων και στην παροχή κινήτρων σε όλους τους σχετικούς εταίρους, ώστε να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σε βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα. Μέχρι σήμερα, το Σύμφωνο έχει συμβάλει στην εκπαίδευση πάνω από 2 εκατομμυρίων εργαζομένων, με 15.500 επικαιροποιημένα ή νέα προγράμματα κατάρτισης και 160 εκατ. ευρώ που έχουν επενδυθεί από τα μέλη του Συμφώνου σε προγράμματα κατάρτισης. Συμβάλλει επίσης στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και στον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο, έως το 2030, τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο.