Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού αποτελούν σημαντικά συστατικά που απαραγνώριστα συνεισφέρουν στα εταιρικά αποτελέσματα. Ωστόσο, με τα budget να συρρικνώνονται τα στελέχη του HR αναζητούν τρόπους να προσφέρουν εκπαίδευση στους εργαζόμενους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά. Είναι το e-learning ένας τρόπος να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος και μάλιστα με χαμηλό κόστος;

Σύμφωνα με το CIPD το e-learning μπορεί να οριστεί ως εξής: «Τα μαθήματα που παραδίδονται, μέσω ηλεκτρονικής τεχνολογίας με σκοπό την εκπαίδευση, τη μάθηση και την ανάπτυξη ενός οργανισμού». Η ηλεκτρονική τεχνολογία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση προϊόντων όπως CD’s αλλά και να προϋποθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο ή σε κάποιο intranet. Τα τελευταία χρόνια δυναμικά μπαίνει στη συγκεκριμένη αγορά και έρχεται να καλύψει εταιρικές ανάγκες και το social learning.

Η ανάπτυξη του e-learning καλύπτει ένα μεγάλος εύρος εκπαιδευτικών «πακέτων» όπως τα προγράμματα και τα προϊόντα e-learning που συνδυάζονται με εναλλακτικές «τεχνικές», όπως βάσεις όπου διαχέεται η γνώση, κοινωνικές και διαδραστικές σελίδες Μέσων Ενημέρωσης, συμμετοχή σε online διαλέξεις και διαδικτυακά σεμινάρια. Αδιαμφισβήτητα πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια και έχουν αλλάξει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Τα social media βρίσκονται στο επίκεντρο μιας αλλαγής κατά την οποία αναδύονται νέες ευκαιρίες για συνεργασία, συν-δημιουργία, διανομή περιεχομένου και ενίσχυση της επικοινωνίας. Η ανταλλαγή μπορεί να γίνει μέσω του διαδικτύου ή μέσω intranets.

Το e-learning μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες αν και τα όρια τους δεν είναι απόλυτα διακριτά ενώ υπάρχουν και αλληλεπικαλύψεις των κατηγοριών:
1) Formal e-learning: η τεχνολογία σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται κυρίως για την παροχή στον τελικό χρήστη «επίσημου» περιεχομένου (εκπαίδευση ή μαθήματα ανάπτυξης) χωρίς σημαντική αλληλεπίδραση ή υποστήριξη από επαγγελματίες της εκπαίδευσης, συναδέλφους ή managers. Μια σημαντική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτή τη μορφή του e-learning, που εκτείνεται από τη συγγραφή του ηλεκτρονικού περιεχόμενο μέχρι τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της γνώσης – μάθησης. Το formal e-learning καλύπτει μια τεράστια ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών που περιλαμβάνουν hards-kills, όπως μαθήματα λογιστικής και πληροφορικής αλλά και soft-skills όπως management και επικοινωνία.

2) Informal e-learning: Πέρα από τις«τυπικές» προσεγγίσεις για το e-learning μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τις ολοένα αυξανόμενες ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία για την υποστήριξη της άτυπης μάθησης στο χώρο εργασίας. Σε πολλούς οργανισμούς, αυτές οι άτυπες μορφές e-learning συνδέονται με το knowledge management. Η συνεργατική προσέγγιση των Mέσων Eνημέρωσης, συχνά, παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των επαγγελματικών κοινοτήτων.

3) Blended e-learning: formal και informal e-learning μπορούν να συνδυαστούνμε άλλα είδη μάθησης. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος ενός μαθήματος μπορεί να παραδοθεί πρόσωπο με πρόσωπο σε διαλέξεις, μαθήματα ή και μέσω γραπτού υλικού, αλλά ο διάλογος με άλλους σπουδαστές, οι συνεργατικές δραστηριότητες και η αναζήτηση ή η πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό να πραγματοποιούνται online.

«Η online εκπαίδευση απευθύνεται στις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις καθώς εκεί υπάρχει οικονομία κλίμακας. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει η αγορά του e-learning δημιουργούνται και πιο προσιτές λύσεις που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μίας ΜΜΕ», επισημαίνει ο Κώστας Καδής, Διευθύνων Σύμβουλος της COMPACT.

Οι δύο όψεις
Όπως οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την επένδυση σε μια τεχνολογία πρέπει να εδράζεται σε ενδελεχή επισκόπηση τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες στην υλοποίηση αυτών των λύσεων, αυτό ισχύει και για το e-learning. «Τα πλεονεκτήματα είναι πιστεύω προφανή: Μικρότερο άμεσο και έμμεσο κόστος εκπαίδευσης αλλά και υψηλότερη αποτελεσματικότητα εφόσον μπορούν με κατάλληλο σχεδιασμό να ενσωματωθούν στην καθημερινή ροή εργασίας. Οι εργαζόμενοι ωφελούνται, επίσης, αφού δε χρειάζεται να μετακινηθούν ενώ μπορούν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους σε χρόνο και τόπο που ίδιοι επιλέγουν αφού δεν είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στην αίθουσα» εξηγεί ο Κ. Καδής.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής:
Μειωμένο κόστος. Το κύριο κίνητρο για τους οργανισμούς που επενδύουν σε e-learning αποτελεί η συνολική μείωση του κόστους. Τα χρήματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αμοιβές εκπαιδευτών, ταξιδιωτικά έξοδα και διαμονή. Επίσης, ο χρόνος που ο εργαζόμενος δαπανά μακριά από την εργασία του για λόγους εκπαίδευσης θα πρέπει να μεταφράζεται σε χρήματα.

Απόδοση. Μια λύση e-learning χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους ίδιους πόρους για να εκπαιδεύσει πολλούς ανθρώπους. Μετά την αρχική δαπάνη που αφορά το περιεχόμενο και την επένδυση στην τεχνολογική λύση που έχει υλοποιηθεί, το μεταβλητό κόστος για την παροχή e-learning σε πολλούς εργαζομένους είναι ελάχιστο. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτής πραγματοποιεί συγχρονισμένο e-learning μπορεί να υποστηρίξει πολλούς εκπαιδευόμενους από εντελώς διαφορετικές περιοχές. Οι μόνοι περιορισμοί έχουν να κάνουν με τις χρονικές ζώνες και τις ευρυζωνικές δυνατότητες.

Παγκόσμιο εύρος. Με το ανθρώπινο δυναμικό πολλών οργανισμών να βρίσκεται σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη ή ακόμα και να εργάζεται από το σπίτι, το e-learning παρέχει μια παγκόσμια λύση για τοσυγχρονισμό της εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών.

Χρόνος: Πιθανή μείωση του χρόνου που απαιτείται για την παροχή κατάρτισης.

Συνέπεια: Ομοιομορφία και συνέπεια στην παράδοση της εκπαίδευσης. Δεν ενέχει το ρίσκο ο εκπαιδευτής να βρίσκεται σε μια κακή μέρα αλλά γενικότερα να μην ταιριάζει στο μαθησιακό στυλ του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι υπάρχει, με το e-learning, η δυνατότητα προσαρμογής της εκπαίδευσης για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ενδεικτικά, κάποια εμπόδια / προκλήσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του e-learning σε οργανισμούς περιλαμβάνουν:

Όρια: Που υπαγορεύονται από την τρέχουσα τεχνολογική υποδομή.

Χρόνος: Δηλαδή την εξασφάλιση από την πλευρά των εκπαιδευόμενων ότι θα αφιερώσουν το χρόνο που απαιτείται και δεν θα παραβλέψουν τις ευκαιρίες για μάθηση που προσφέρει το e-learning. Τις περισσότερες φορές που το ανθρώπινο δυναμικό δεν αφιερώνει το χρόνο που πρέπει, οφείλεται στο γεγονός ότι η εκπαίδευση διεξάγεται στο γραφείο και ο εργαζόμενος δίνει σαφώς προτεραιότητα στην ολοκλήρωσης των καθηκόντων του.

Υποστήριξη: Παροχή κατάλληλης υποστήριξης για τους εκπαιδευόμενους.

Διαχωρισμός εκπαιδευτικών αναγκών: Καθώς μπορεί το e-learning να μην είναι το κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο για όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, κάποιες τεχνικές του e-learning μπορεί να είναι κατάλληλες για την απόκτηση hard-skills αλλά να μην ανταποκρίνονται στην ανάγκη για απόκτηση soft-skills.

Περιεχόμενο: Η εύρεση ελκυστικού, σχετικού με το αντικείμενο κάθε εργαζομένου και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο.

Κίνητρα: Με δεδομένο ότι οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας είναι πολλές, παροχή κινήτρων στους ανθρώπους να ολοκληρώσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σημαντική παράμετρος επιτυχίας.

«Η προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογα έργα και η φήμη του προμηθευτή παίζουν ουσιαστικό ρόλο» αναφέρει ο Κ. Καδής, ως κριτήρια επιλογής του συνεργάτη και συνεχίζει: «Μία ολοκληρωμένη λύση e-learning απαρτίζεται από τρία συστατικά: Περιεχόμενο, Τεχνολογική Πλατφόρμα και Υπηρεσίες Υλοποίησης – είναι σημαντικό ο υποψήφιος συνεργάτης να έχει εμπειρία υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων e-learning».


Μιλώντας με αριθμούς
Σε έρευνα με τίτλο «1st European Barometer» που πραγματοποίησε η εταιρεία CrossKnowledge, προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την «Ευρωπαϊκή» πρακτική του e-learning: Καταρχάς ότι, παρά την κρίση, υπάρχει. Οι αγορές (Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία) που μελετήθηκαν φαίνεται να εισαγάγουν την εφαρμογή e-learning με τον ίδιο τρόπο, παρά τα διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας και τις αναπόφευκτες πολιτιστικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αυτών των αγορών.

Δεύτερον, η επέκταση της ηλεκτρονικής μάθησης, αν και απέχει από το να θεωρηθεί πλήρης, αποτελεί σίγουρα καλό οιωνό για το μέλλον. Είτε από την πλευρά των θεμάτων που μπορούν να μελετηθούν μέσω e-learning είτε από την πλευρά του κοινού στο οποίο απευθύνεται αυτό το είδος της μάθησης ανθεί. Η έρευνα επισημαίνει ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιείται η πρακτική του e-learning, τόσο περισσότερο οι επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση της χρήσης του την ερχόμενη χρονιά, ιδίως με τη χρήση ενός ευρύτερου φάσματος διδακτικών βοηθημάτων και συστημάτων. Αναφορικά με τους στόχους από την υιοθέτηση του e-learning, τo 45% των εταιρειών έθεσε ως στόχο τη μείωση του κόστους.

Το 37% των επιχειρήσεων αναμένει το e-learning να το ελευθερώσει από τους φυσικούς περιορισμούς της τάξης προκειμένου να εκπαιδεύσει ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Τα δύο αυτά στοιχεία θα πρέπει να μελετηθούν ταυτόχρονα καθώς πολλές εταιρείες θέλουν να «παγώσει» ή να μειωθεί οσυνολικός προϋπολογισμός της εκπαίδευσης την ίδια στιγμή που θέλουν να εκπαιδεύσουν ένα μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού. 29% των εταιρειών που θέλουν το e-learning να συμβάλει στη μείωση του χρόνου που δαπανάται σε classroom based εκπαίδευση το επιδιώκουν για λόγους βελτιστοποίησης του κόστους.

Οι απαντήσεις αναδύουν το ζήτημα του πόσο περιορισμένες είναι οι επιλογές να μειωθεί το κόστος της τάξης με βάση την κατάρτιση, αφού ήδη την περίοδο 1990-2000 έχουν βελτιστοποιηθεί μέσω της μείωσης των αμοιβών των εκπαιδευτών, της μείωσης του χρόνο που δαπανάται στην τάξη και της αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων ομάδων. Η δυνατότητα να προσφέρονται διαφορετικές μορφές e-learning και η μικρότερη διάρκειά του συμβάλλει, επίσης, σε μείωση του κόστους ανά ώρα κατάρτισης σε αντιδιαστολή με την αύξηση με αριθμού των εκπαιδευομένων. Οι κινητές συσκευές, (smartphones, υπολογιστές tablet, κ.λπ.) καλύπτουν αυτή την τάση και προαναγγέλλουν νέες, συντομότερου χρόνου εκπαιδεύσεις. Η άρση των γεωγραφικών περιορισμών αποτελεί στόχο εξίσου σημαντικό με τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το e-learning δεν αφορά πλέον αποκλειστικά μικρές ομάδες εκπαιδευόμενων. Στους στόχους αυτών των εφαρμογών είναι να επεκταθεί και να συμπεριλάβει μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών. Αυτό κυριαρχεί ιδιαίτερα στους οργανισμούς όπου αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και εδράζεται στην αντίληψη ότι η πιο «καθολική» εκπαίδευση μπορεί να αντιμετωπίσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων και των οργανισμών.

Με αυτά τα δεδομένα το e-learning αποκτά διείσδυση με δύο τρόπους: από τη μία φτάνει στις εταιρείες που προηγουμένως παρέμεναν στο περιθώριο και, ακόμη σημαντικότερο από την άλλη μετά από μια φάση δοκιμής από ομάδες που κατά κανόνα επωφελούνται στο έπακρο όπως οι πωλήσεις, το marketing κ.ά. σταδιακά όλο το ανθρώπινο δυναμικό εμπλέκεται στη διαδικασία. Οι πωλήσεις και τα στελέχη του μάρκετινγκ έχουν παραδοσιακά μεγαλύτερη πρόσβαση σε εκπαίδευση e-learning, η οποία έχει το πλεονέκτημα, για παράδειγμα, κατά το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος, να προσφέρει just-in-time κατάρτιση που μπορεί να παραδοθεί οπουδήποτε, με πλήρη συνέπεια και συνήθως σε διάφορες γλώσσες.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη αποδεικνύονται σε δυνατούς «παίκτες» στην αρένα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει εκφράσει την επιθυμία για περισσότερη εκπαίδευση, πιο γρήγορα και με τη δυνατότητα να διοργανώνουν οι ίδιοι οι managers την εκπαίδευσή τους. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις στις οποίος τα υψηλόβαθμα στελέχη καθορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή γίνονται «σύμβουλοι» εκπαίδευσης. Στην καρδιά του talent management, η αρχική επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται στους νέους εργαζόμενους γίνεται ολοένα και πιο συχνά με e-learning καθώς παρέχει γρήγορη πρόσβαση, δυνατότητα για παραμετροποίηση και υψηλή ποιότητα.

Το ποσοστό που αφορά την κατάρτιση σε βασικές επαγγελματικές δεξιότητες είναι κυρίαρχο: το 67% των εταιρειών χρησιμοποιεί το e-learning για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα κάνουν την εμφάνισή τους off-the-shelf e-learning προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα και κλάδους. Το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων συχνά καθορίζεται στο σημείο εκκίνησής του για να καλύψει έναν ολόκληρο επιχειρηματικό τομέα.

Η Υγεία και ασφάλεια, καθώς εν μέρει σχετίζονται με τον τομέα της συμμόρφωσης, αποτελούν επίσης, συχνά θέματα-αντικείμενα του e-learning. Η εν λόγω εκπαίδευση αφορά σχεδόν όλα τα μέλη του συγκεκριμένου τμήματος ή την εταιρεία και είναι συνήθως υποχρεωτική. Η εταιρεία πρέπει να παρέχει αυτήν την εκπαίδευση και δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την ευθύνη χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο σοβαρών νομικών συνεπειών. Η τάση αυτή είναι πολύ λιγότερο έντονη στη Γαλλία (Υγεία και Ασφάλεια: το 25% των ερωτηθέντων – Συμμόρφωση: 28%) από ό, τι στο Ηνωμένο Βασίλειο (57% και 53% των ερωτηθέντων, αντίστοιχα).

Οι Γαλλικές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης για αυτά τα θέματα. Παράλληλα, με την παραδοσιακή επιλογή της μορφής ηλεκτρονικής μάθησης για κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, πάντα σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται, επιπρόσθετα αύξηση της κατάρτισης στους τομείς της διαχείρισης, της ηγεσίας, της επικοινωνίας και της προσωπικής ανάπτυξης μέσα σε μεγάλες εταιρείες. Η τάση αυτή είναι εντονότερη στις επιχειρήσεις οι οποίος έχουν εισήγαγε στις πρακτικές τους το e-learning για περισσότερα από 5 χρόνια και αφορά κατάρτιση σε δεξιότητες ανάπτυξης, στις οποίες οι εταιρείες δίνουν εξέχουσα σημασία. Όπως ήταν αναμενόμενο, στην Αγγλία το e-learning απαντάται σχεδόν αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, ενώ και οι μη βρετανικές εταιρείες προτιμούν τη διεθνή αυτή γλώσσα.


Case Study
Το e-Learning στον ξενοδοχειακό όμιλο Διβάνη

Το παρόν αλλά και το μέλλον βρίσκεται σίγουρα στο διαδίκτυο, με βασικό πλεονέκτημα την ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning) να αποτελεί μια καινοτόμο μορφή εξ΄αποστάσεως μάθηση, βασισμένη στη χρήση υπηρεσιών του Διαδικτύου για την παροχή ενός ευρύτατου φάσματος λύσεων που ενισχύουν τη γνώση και την απόδοση. Οι σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την προσαρμογή όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, σε νέες επαγγελματικές προκλήσεις, που απαιτούν συνεχή επιστημονική ενημέρωση και κατάρτιση, ώστε να αποκτούν πρόσθετες γνώσεις και κυρίως να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες, για να είναι αποτελεσματικοί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Δεν πρόκειται απλώς για την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας, αλλά για μια νέα προσέγγιση στη μάθηση, παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στο ότι:
* Είναι πάντα και παντού διαθέσιμο, μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε.
* Είναι εξαιρετικά πλούσιο (ή μπορεί να γίνει ακόμη περισσότερο) σε περιεχόμενο.
* Πλήρης ελευθερία από το ξεπερασμένο μοντέλο της «σειριακής διδασκαλίας» επιτρέποντας δυναμικό «hyper learning», δηλαδή μάθηση με τον τρόπο που ταιριάζει στον καθένα.
* Συμμετοχική μάθηση με ενεργούς εκπαιδευόμενους αντί για παθητικούς δέκτες.
* Τμηματοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχομένου προσφέροντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και δημιουργίας κοινής βάσης για πολλά θέματα.
* Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και επομένως του αποτελέσματος της επένδυσης.
* Εξοικονόμηση πόρων και κόστους για όλους τους συμμετέχοντες: Φορείς, Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενους.
* Νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε προσωπικό, για θέματα που δεν τους ήταν διαθέσιμα.
* Απεριόριστος πρακτικά αριθμός εκπαιδευομένων, δραστική μείωση ανάγκης προγραμματισμού δασκάλων, αιθουσών, εκπαιδευόμενων.
* Δημιουργία ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
* Πιστοποίηση Δεξιοτήτων ή Γνώσεων κ.λπ.

Ως Ξενοδοχειακός όμιλος Διβάνη, οι παράγοντες που εξετάζουμε για την υλοποίηση ενός προγράμματος e-Learning, γίνεται με βάση τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας, το επίπεδο των σπουδών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’όψιν τη φήμη και την εκπαιδευτική ύλη του οργανισμού που θα πραγματοποιήσει την εκπαίδευση.

Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:
* Η Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας με δημιουργία ακόμη πιο έμπειρων στελεχών,
* Η Παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε απομακρυσμένα σημεία (υποκαταστήματα Ομίλου κ.λπ.),
* Η Τεχνολογική διευκόλυνση της συνεχούς επανεκπαίδευσης και δια βίου επιμόρφωσης,
* Η Εστίαση σε κατάλληλες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας στην επιχείρηση, λόγω της ειδικής τεχνογνωσίας και μεταφοράς τεχνολογίας στα θέματα ανάπτυξης, χρήσης και υποστήριξης προηγμένων εκπαιδευτικών προϊόντων και μέσα από ένα σωστά και σύγχρονα εκπαιδευμένο (ή εκπαιδευόμενο με νέες δεξιότητες) προσωπικό.
* Η αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Ομίλου μας γίνεται με την εκπόνηση δεικτών ποιότητας, την αξιολόγηση της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης, την αποτίμηση της συμβολής της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της επιχείρησης, την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, στον αποτελεσματικό σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων κ.ά.

Τέλος, εκτιμώ ότι η εξειδίκευση σε θέματα που άπτονται άμεσα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αυξάνει την «προστιθέμενη αξία» τόσο για τα στελέχη όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Γεώργιος Γεωργαλάς, Human Resources Director, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Divani Collection