Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής προκηρύσσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων». Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, καθώς και βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου, αλλά και για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO / IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους. Σημειώνεται ότι η σύμβαση θα διαρκέσει για 20 μήνες από την υπογραφή της και ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 7.186.620 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α), ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.