Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), προχωρά στη διοργάνωση της 6ης σειράς του Επαγγελματικού Διπλώματος για τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού (Professional Diploma in Human Resources Management) στις 29 Μαΐου.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο της προώθησης του σκοπού του που είναι η αναγνώριση, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται, τόσο τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των στελεχών της λειτουργίας αυτής του μάνατζμεντ, όσο και η βελτίωση του εργασιακού πλαισίου και της εργασιακής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, που, πέραν των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, στοχεύουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και στην αναβάθμισή τους σε στελέχη επαγγελματικής ειδίκευσης υψηλού επιπέδου.

Είναι δομημένο έτσι ώστε να καλύπτει το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου στελέχους της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων και αποτελείται από δύο κύκλους μαθημάτων: τον Υποχρεωτικό (Core Modules) και τον κύκλο των Μαθημάτων Επιλογής (Elective Modules).