Εργαλείο για τη βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων σε συγκεκριμένους τομείς στρατηγικής δράσης της επιχείρησης μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της αποτελεί το πρότυπο Investors in People.

Αφορά στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ επιδρά θετικά, βάσει ερευνών, στη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αλλαγών και στην ικανοποίηση/δέσμευση των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, βοηθάει κάθε μέλος της ομάδας να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και να προσδιορίσει αποτελεσματικά το ρόλο του σε αυτήν την προσπάθεια, διασφαλίζοντας ότι διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, τα κίνητρα και την απαραίτητη εκπαίδευση.

Η ΕΕΔΕ, ως Εθνικός Εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης Investors in People International, προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα αυτών από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα να πιστοποιηθούν με το πρότυπο αυτό. Σημειώνεται ότι το IIP δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 42% των εργαζομένων στη Βρετανία απασχολείται σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις με το πρότυπο αυτό.

Πληροφορίες: 210 2112000, [email protected], www.eede.gr.