Το ειδικό ταμείο αρωγής των απολυθέντων εργαζομένων λόγω της παγκοσμιοποίησης παρέχει περιορισμένη μόνο ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα αποδοτικότερο σύστημα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ).

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση μεταξύ Μαρτίου 2007 και Δεκεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) κατέβαλε περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ σε εργαζομένους που επλήγησαν από μαζικές απολύσεις λόγω αλλαγών στα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι όλες οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν περιλάμβαναν μέτρα στήριξης του εισοδήματος τα οποία θα είχαν χρηματοδοτηθεί από τα κράτη μέλη ούτως ή άλλως. Τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούσαν στο 33 % των δαπανών που αποδόθηκαν για όλες τις υποθέσεις που εξετάστηκαν. Επιπλέον, δεν υπήρχαν κατάλληλα δεδομένα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κονδυλίων όσον αφορά την επανένταξη των απολυθέντων εργαζομένων στην απασχόληση.

Μεταξύ των συστάσεών τους, οι ελεγκτές αναφέρουν τη δυνατότητα αντικατάστασης του ΕΤΠ από ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου αυτό να στηρίζει ταχύτερα τους εργαζομένους. «Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τον έλεγχο δεν μας έπεισαν ότι το ΕΤΠ αποτελεί το προσφορότερο μέσο διανομής της τόσο αναγκαίας ειδικής αυτής στήριξης», δήλωσε ο Βίλε Ιταλά, μέλος του ΕΕΣ. Η στήριξη περιλαμβάνει κατάρτιση, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, καθοδήγηση και επανατοποθέτηση.