Σε πρόσφατη απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ομαδικές απολύσεις συνιστούν εξαιρετική περίσταση που δικαιολογεί την απόλυση εγκύου εργαζόμενης.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση Jessica Porras Guisado κατά Bankia S.A. (C‑103/16) σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 10 της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, το οποίο απαγορεύει την απόλυση εγκύων εργαζόμενων «εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάστασή τους», στο πλαίσιο του δικαίου των ομαδικών απολύσεων.

Απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Καταλονίας, το ΔΕΕ έκρινε ότι οι ομαδικές απολύσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 1(1)(α) της Οδηγίας 98/59/ΕΚ, είναι ένα γεγονός εκ του νόμου άσχετο με την εγκυμοσύνη εργαζόμενης. Επομένως, έκρινε ότι η έννοια των «εξαιρετικών περιπτώσεων που δεν συνδέονται με την εγκυμοσύνη» της Οδηγίας 92/85 και η έννοια των «λόγων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων» της Οδηγίας 98/59 ταυτίζονται ως προς το εύρος και το περιεχόμενό τους. Με άλλα λόγια, το Δικαστήριο αντιμετώπισε τις ομαδικές απολύσεις ως μία εξ ορισμού εξαιρετική περίσταση, ικανή πάντοτε να δικαιολογήσει την απόλυση εγκύου εργαζόμενης.

Στο ίδιο πνεύμα, το ΔΕΕ έκρινε, περαιτέρω, ότι δεν επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία να περιληφθούν στην επιστολή απόλυσης επιπλέον λόγοι, πέραν όσων στοιχειοθετούν την ανάγκη για ομαδικές απολύσεις και όσων αναφέρονται στα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των εργαζόμενων προς απόλυση. Τα Κράτη-Μέλη δεν υποχρεούνται, άλλωστε, να εισάγουν ρυθμίσεις αποδίδουσες προτεραιότητα στις έγκυες εργαζόμενες σε σχέση με την παραμονή τους στην εργασία ή τη μετακίνησή τους σε άλλο πόστο προς αποφυγή της απόλυσής τους. Το Δικαστήριο τόνισε, πάντως, ότι τα Κράτη διατηρούν τη δυνατότητα να εισάγουν τέτοιες πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Η ισπανική νομοθεσία θεωρήθηκε, τελικά, προβληματική μόνο ως προς το ότι δεν απαγορεύει τις απολύσεις εγκύων επί της αρχής, αλλά προβλέπει αποκλειστικά αποκαταστατικά μέτρα σε συνέχεια ενδεχόμενης παράνομης απόλυσης, υπονομεύοντας έτσι το effet utile της Οδηγίας.

Η απόφαση αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής ως φιλικά διακείμενη προς τους εργοδότες παρά τον εκπεφρασμένο σκοπό της Οδηγίας 92/85, ο οποίος συνίσταται στην απομείωση των κινδύνων που συνεπάγεται για την υγεία της εγκύου η απόλυση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εκούσιας διακοπής της κύησης. Ενδεικτική ως προς αυτό είναι η παντελής έλλειψη αναφοράς στα δικαιώματα σεβασμού στην οικογενειακή ζωή, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στην ΕΣΔΑ, αλλά και στον Χάρτη Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζόμενων.

H Γενική Εισαγγελέας Sharpston υιοθέτησε στις Προτάσεις της μια διαφορετική προσέγγιση, περισσότερο προσανατολισμένη στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Κατ’ αυτήν, προκειμένου η απόλυση εγκύου εργαζόμενης να είναι νόμιμη πρέπει να ικανοποιεί σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: οι λόγοι της απόλυσης πρέπει να είναι άσχετοι με την κατάσταση της εγκύου, αλλά και εξαιρετικοί ως προς τη φύση τους. Οι ομαδικές απολύσεις πληρούν το πρώτο κριτήριο αλλά όχι απαραίτητα το δεύτερο, δεδομένης της συχνότητας με την οποία συμβαίνουν. Έτσι, θα πρέπει να προβάλλονται κάθε φορά οι εξαιρετικοί εκείνοι λόγοι που επιβάλουν την απόλυση μιας εργαζόμενης παρά την εγκυμοσύνη της. Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται σε αρμονία με την πρωτοκαθεδρία που απολαμβάνει η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, όπως αποτυπώνεται προεχόντως στο άρθρο 6 της ΣΕΕ.

    Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
    E: [email protected]
    T: 210-6431387,
    F: 210-6460313