Την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων ζητεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με εγκύκλιό του προς τις διοικήσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι θα πρέπει να συντομευθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 3996/2011 ο χρόνος έκδοσης των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης (τρεις μήνες όταν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης και έξι μήνες σε διαδοχική ασφάλιση) και σε περίπτωση που οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αδυνατούν να τηρήσουν τις ανωτέρω αποκλειστικές προθεσμίες, να προχωρούν άμεσα στην έκδοση προσωρινής σύνταξης εντός 45 ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις θεμελίωσης αυτοτελούς δικαιώματος συνταξιοδότησης και 75 ημερών σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης και των εισφορών ή συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης στον αντίστοιχο οικείο φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο ή το ΝΑΤ.

Ειδικά για το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ λαμβάνονται υπόψη οι μεικτές αποδοχές που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, του τελευταίου μήνα απασχόλησής του, όπως αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια.

Λαμβάνεται επίσης επιπρόσθετη μέριμνα ως προς το καταβαλλόμενο ποσό της προσωρινής σύνταξης, καθώς προβλέπεται ότι το προκύπτον βάσει του ανωτέρω τρόπου υπολογισμού ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) και αναλόγως του ασφαλιστικού φορέα κατώτατου ορίου σύνταξης.

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδόθηκαν ακόμα άλλες δύο εγκύκλιοι που αφορούν στην τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι τόσο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας όσο και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης οφείλουν να δηλώσουν στο φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας, και μετά δηλαδή τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.