Η εκ περιτροπής εργασία μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, εφόσον τηρηθεί η προβλεπόμενη πρότερη νόμιμη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματα τους και μπορούν να προσβάλλουν την εργοδοτική απόφαση στα δικαστήρια, ως παράνομη ή/και καταχρηστική.

Πρόσφατα τα δικαστήρια απασχολήθηκαν μεταξύ άλλων και με το θέμα της νομιμότητας της απεργίας, η οποία είχε ως αίτημα την ανάκληση της μονομερώς από τον εργοδότη επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασία. Συγκεκριμένα, η εκ περιτροπής εργασία αποτελεί θεσμό μερικής απασχόλησης, η οποία στοχεύει στη μείωση του μισθολογικού κόστους και στην οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Αποτελεί παράλληλα και ευμενέστερο μέτρο σε σχέση με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας για τους εργαζομένους, οι οποίοι μεν απασχολούνται λιγότερες ώρες και λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές, διατηρούν όμως την εργασιακή τους σχέση, συμβάλλουν στην υπέρβαση των προβλημάτων της επιχείρησης, προσδοκώντας την επιστροφή τους στο προηγούμενο εργασιακό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η εκ περιτροπής εργασία, μπορεί να επιβάλλεται μετά από συμφωνία με τους εργαζομένους, μπορεί όμως και να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη ως έκφραση του διευθυντικού του δικαιώματος και εφόσον α. υπάρχει πραγματική συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ήτοι μείωση των παραγγελιών, αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων ή περιορισμό των παραγόμενων προϊόντων, η οποία πρέπει να είναι τόσο σημαντική ώστε να δικαιολογεί εύλογα την προσφυγή στο μέτρο αυτό και β. οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί για το περιορισμό των δραστηριοτήτων, την επιλογή του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας καθώς και τον τρόπο υλοποίησής του (επιλογή κατηγορίας εργαζομένων, κατανομή του χρόνου απασχόλησης) και έχει γίνει διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Ο νόμος δεν απαιτεί τη συμφωνία των εργαζομένων στην επιβολή της εκ περιτροπής εργασία, ωστόσο αυτοί μπορούν να προσβάλλουν δικαστικά τη μονομερή απόφαση του εργοδότη, ως παράνομη ή/και καταχρηστική. Η απόφαση του εργοδότη μεταβάλει μονομερώς τους όρους των ατομικών συμβάσεων και δημιουργεί νομική διαφορά.

H απεργία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα των εργαζομένων και έχει ως στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή συλλογικών συμφερόντών τους. Καταρχήν νόμιμο αίτημα απεργίας δεν μπορεί να είναι η επίλυση νομικών διαφορών, οι οποίες δημιουργούνται από ενέργειες του εργοδότη, όπως η μονομερής μεταβολή ουσιωδών όρων της σύμβασης εργασίας, θέματα για τα οποία αρμόδια είναι η δικαστική εξουσία. Περαιτέρω, η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας από την πλευρά των εργαζομένων μπορεί να ελεγχθεί ως καταχρηστικό, εφόσον υπερβαίνει τα όρια της αναλογικότητας σε συνάρτηση και με τους λόγους, που οδηγούν τον εργοδότη να επιβάλλει τους δυσμενείς αυτούς όρους. Συγκεκριμένα, η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας μονομερώς από τον εργοδότη δικαιολογεί την κήρυξη απεργίας με αίτημα την ανάκληση εργοδοτικής αυτής απόφασης. Τα Δικαστήρια δέχθηκαν πρόσφατα ότι αίτημα της απεργίας μπορεί να είναι και νομική διαφορά, εφόσον όμως φέρει συλλογικό χαρακτήρα.

Η εργοδοτική απόφαση, η οποία μεταβάλει μονομερώς τους όρους εργασίας, όπως αυτοί έχουν συμφωνηθεί στις ατομικές συμβάσεις εργασίας και αφορά τους περισσότερους ή και όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης, μπορεί να δικαιολογήσει την αποχή από την εργασιακή σχέση, με την κήρυξη της απεργίας καθώς η συλλογικότητα της διαφοράς υπερισχύει. Βέβαια νόμιμη είναι η απεργία, εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και δεν ασκείται καταχρηστικά από τους εργαζομένους. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαπίστωση του δικαστηρίου, ότι ακόμη και νομικές διαφορές, δύναται να αποτελούν νόμιμα αιτήματα απεργίας, εφόσον όμως έχουν συλλογικό χαρακτήρα, αφορούν δηλαδή το μεγαλύτερο αριθμό των εργαζομένων. Περαιτέρω, η νομιμότητα της απεργίας κρίνεται σε συνάρτηση πάντα και με την εργοδοτική συμπεριφορά και συγκεκριμένα με τα κίνητρα του εργοδότη, ο οποίος επιβάλει δυσμενή μέτρα. Συνεπώς, το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας θα πρέπει να επιβάλλεται συνετά καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα μπορεί να δικαιολογεί ακόμη και αίτημα απεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητηµάτωνσχετικών µε εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387
F: 210-6460313