Την υλοποίηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων επιμόρφωσης των δημόσιων υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, ανέθεσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων αυτών, ενώ η επιμόρφωσή τους περιλαμβάνει δύο κατηγορίες προγραμμάτων, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη φάση της αναζήτησης νέων οργανικών θέσεων και μετά την τοποθέτησή τους σε νέες οργανικές θέσεις. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η συμμετοχή είναι προαιρετική για τους υπαλλήλους και δεν έχει καμία έννομη συνέπεια για την τοποθέτησή τους στους φορείς υποδοχής.