Σε μια εποχή, όπου οι επαγγελματίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεχώς αντικρούουν κατηγορίες ότι κάνουν «δουλειά βιτρίνας», μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία ιδιωτικών επιχειρήσεων υποστηρίζει ουσιαστικα τις κυβερνήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών.

Το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολόγησε στη Λισσαβόνα μια στρατηγική για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με «περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, ορίζοντας μακροπρόθεσμους στόχους για την απασχόληση. Το 2005, το Συμβούλιο θέσπισε αυτό που καθιερώθηκε να ονομάζεται «Στρατηγική της Λισσαβόνας» θέτοντας τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008).Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο πρότεινε ενέργειες (οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης των Κρατών Μελών).

Οι ενέργειες αυτές, αφορούν στην αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς με τις δεξιότητες που διαθέτει το εργατικό δυναμικό, τη βελτίωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις της αγοράς ως προς τις ικανότητες και την εξασφάλιση κατάλληλου ανθρώπινου κεφαλαίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την καινοτομία. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2007 «Hλεκτρονικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης», παρουσίασε μια μακροπρόθεσμη ατζέντα που συμπεριλάμβανε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την περίοδο 2008-2010.

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ψήφισμά του στις 15 Νοεμβρίου του 2007 για τις «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» υποστήριξε ότι στόχοι όπως πλήρης απασχόληση, ποιότητα των θέσεων εργασίας, παραγωγικότητα της εργασίας και κοινωνική συνοχή μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα εφόσον αντανακλώνται σε σαφείς προτεραιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, αυτές είναι: προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας, βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω της βελτίωσης της κατάρτισης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ηλεκτρονικές δεξιότητες αποτελούν βασικό συστατικό στην επίτευξη περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους.

Η ανάπτυξη δράσεων για το ψηφιακό αλφαβητισμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών ικανοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα αλλά και σε εκείνες των ανέργων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και των περιθωριοποιημένων νέων, προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα Κράτη-μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησής τους.

Όλα αυτά, ομολογουμένως εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό πολύπλοκη ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα όμως, αποτελούν την πολιτική που έχουν συμφωνήσει και τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. με στόχο να κάνουν την Ευρώπη μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση και θα φέρει την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδα αειφόρου ευημερίας για όλους τους πολίτες της.

Απασχολησιμότητα και δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Μέχρι το τέλος του 2010, 8,5 εκατομμύρια ευρωπαίοι αναμένεται να χάσουν τη δουλειά τους, γεγονός το οποίο θα εκτινάξει το ποσοστό της ανεργίας στα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Η αυξανόμενη ανεργία δεν αποτελεί αποκλειστικά αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αλλά και του επονομαζόμενου «ψηφιακού χάσματος» (digital divide).

Σύμφωνα με την έρευνα της IDC, η οποία επιδοτήθηκε από τη Cisco Systems το Σεπτέμβρη του 2005, υπάρχει έλλειψη ανθρώπων με δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Ε.Ε. Αυτή η έλλειψη είναι εντονότατη στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών δικτύωσης όπως η IP (Internet Protocol) ασφάλεια, η IP τηλεφωνία και τα ασύρματα δίκτυα. Μια άλλη σχετική έρευνα από την εταιρεία IDC, καταλήγει ότι οι δεξιότητες ΤΠΕ είναι κρίσιμες, ώστε κάποιος να καταστεί απασχολήσιμος, σχεδόν χωρίς να παίζει ρόλο ο κλάδος εργασίας του.

Επιπλέον, το 37% του πληθυσμού της Ε.Ε. δε διαθέτει καμία ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και περισσότερο από το 60% των πολιτών με  επίπεδο μόρφωσης χαμηλότερο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν ούτε τις βασικές ηλεκτρονικές δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, υπολογίζεται ότι 180 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν ΤΠΕ στη δουλειά τους. Είναι κοινή πεποίθηση των εργοδοτών ότι οι δεξιότητες ΤΠΕ αποτελούν εισιτήριο για την αγορά εργασίας και σημαντικό εφόδιο για τους ανθρώπους που θέλουν να κινηθούν σε καλύτερες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας και της ανταγωνιστικότητας για μια επιχείρηση. Δυστυχώς, όμως, τα εκπαιδευτικά συστήματα των 27 κρατών μελών δεν παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες ΤΠΕ στους αποφοίτους των σχολείων ακόμα και τώρα, που οι εν λόγω ικανότητες έχουν καταστεί σημαντικές και στους περισσότερο παραδοσιακούς κλάδους όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η μεταλλουργία σύμφωνα με το 67% των εργοδοτών που ερωτήθηκαν στην έρευνα.


ΕΚΕ: Η Συμμαχία Απασχολησιμότητας
Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ικανότητες που εξασφαλίζουν την Απασχολησιμότητα (Συμμαχία Απασχολησιμότητας) δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2006 από 6 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν, ώστε να παράσχουν ικανότητες και ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα δεξιοτήτων ΤΠΕ στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες: νέους ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, γυναίκες που (επαν)εισέρχονται στην αγορά εργασίας καθώς και ομάδες που συνήθως υποφέρουν από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, (Microsoft, Cisco, Comptia, Exin, State Street και Randstad), έθεσαν ως στόχο να προσεγγίσουν 20 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες μέχρι το 2010. Δουλεύουν σε όλα τα επίπεδα του Δρόμου της Απασχολησιμότητας (βλ. Σχήμα)- από τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, την εκπαίδευση των προχωρημένων χρηστών και των επαγγελματιών έως την παροχή περισσότερο soft δεξιοτήτων για την ενίσχυση του βιογραφικού των επωφελούμενων. Μέχρι το 2009, η Συμμαχία Απασχολησιμότητας προσέγγισε 10 εκατομμύρια άτομα στα 7 επιμέρους εθνικά παραρτήματά της (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία επενδύει σε δεξιότητες και στο χτίσιμο των προοπτικών απασχόλησης των πολιτών της Ε.Ε.

Οι εταιρείες – μέλη της συμμαχίας, οργανώνουν συναντήσεις σε εθνικό επίπεδο, στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται και συνεργάζονται με εθνικές και τοπικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και, όπου είναι εφικτό, με κρατικές υπηρεσίες, ώστε να επιλεγούν άτομα από τις πιο αδύναμες κοινωνκές ομάδες. Kάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην πρωτοβουλία χρησιμοποιεί την κύρια δραστηριότητά της για να παράσχει ένα ακόμα βήμα-κλειδί στην απασχολησιμότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Η πρόσβαση στην κατάρτιση δεξιοτήτων ΤΠΕ, που είναι απαραίτητες στην εκάστοτε εθνική αγορά εργασίας προσφέρονται από όλες τις εταιρείες-μέλη της συμμαχίας στο οργανωμένο πρόγραμμα κατάρτισης ενώ η απασχόληση των αποφοίτων εξασφαλίζεται είτε μέσω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης (Cisco & Microsoft) είτε μέσω των γραφείων εύρεσης εργασίας της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες HR (Randstad). Η τελευταία είναι επίσης υπεύθυνη για τη βελτίωση περισσότερο soft δεξιοτήτων, όπως η εξάσκηση σε θέματα συνέντευξης και η συμβουλευτική στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Η Microsoft είναι ο εταίρος που συνεισφερει περισσότερο. Παρέχει λογισμικό, αλλά συνεισφέρει, επίσης, με χρηματικούς πόρους τους οποίους και προσπαθεί να συμπληρώνει ισόποσα η State Street. Η αειφορία του έργου εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή των εθνικών και των περιφερειακών αρχών καθώς και με τη χρήση των δημοσίων κονδυλίων, όπου αυτό είναι εφικτό. Η Συμμαχία Απασχολησιμοτητας είναι μια από τις πλέον δυναμικές συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα μιας και υλοποιεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της Απασχόλησης.

CV
H Dr. Johanna Tzanidaki είναι έμπειρη λομπίστρια σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εργαστεί στο Λουξεμβούργο, την Αγγλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Έχει εκπροσωπήσει αρκετούς οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλες. Από το 2005 έως το 2008 κατείχε τη θέση της International Public Affairs Manager στην εταιρεία Randstad Holding.

Από αυτό το πόστο, συνέταξε τη Στρατηγική Δημοσίων Υποθέσεων της εταιρείας, η οποία βασίστηκε στους στόχους που έθεσε το Εκτελεστικό Συμβούλιο, και η οποία ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που έθεσαν στις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ανθρωπινού δυναμικού η Ε.Ε. και τα σχετικά εθνικά νομοθετικά πλαίσια. Η Dr. Tzanidaki ήταν επίσης, υπεύθυνη της πρωτοβουλίας ΕΚΕ «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ικανότητες που εξασφαλίζουν την Απασχολησιμότητα» εκ μέρους της Randstad σε συνεργασία με 5 ακόμα μεγάλες επιχειρήσεις με παρόμοια Εταιρική Κοινωνική Συνείδηση.