Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης για διάθεση θέσεων μαθητείας από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 2024-2025. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν σε 25 ειδικότητες, στο σύνολο της χώρας και διαφοροποιούνται τοπικά ανάλογα με τη σχολική μονάδα.

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αφορά, κατά προτεραιότητα, σε αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων και περιλαμβάνει αφενός μαθητεία, με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας, και αφετέρου, εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες.

Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παρέχουν μάθηση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί σε εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 95% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, ήτοι 35,22 ευρώ και επιδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027), ενώ ο εργοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των ημερών παρουσίας κάθε μαθητευόμενου στον εργασιακό χώρο και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες κανονικής άδειας του μαθητευόμενου (12 ημέρες).

Η Μαθητεία έχει μέγιστη διάρκεια 172 ημερολογιακών ημερών (εντός του χρονικού διαστήματος, από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους), περιλαμβάνει μαθήματα ειδικότητας, διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα (πραγματοποιούνται στη σχολική μονάδα), και, παράλληλα, «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», διάρκειας 32 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε 4 ημέρες στον εργοδότη. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου.