Η Ελένη Κυρίμη, Human Resources & Administration Director της Japan Tobacco International Hellas, μιλάει στο HR Professional για τις αξίες και τις αρχές της εταιρείας αλλά και την εκπαίδευση των στελεχών της.

Είμαστε μια νέα και δυναμική εταιρεία καπνικών προϊόντων που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια. Η JTI δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα νομοθετημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον και για αυτό θεωρούμε ότι έχουμε αυξημένη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

Πιστεύουμε ότι η έννοια της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα διευρυμένη στην εταιρεία μας, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων αλλά και τη σωστή ενημέρωση/ ευθυγράμμιση των υπαλλήλων μας με τους κανόνες που οριοθετούν το επιχειρηματικό μας περιβάλλον, ώστε να ανταποκρίνονται με  υπευθυνότητα και ακεραιότητα στις απαιτήσεις του.

Εταιρική Υπευθυνότητα
Πρόθεσή μας είναι να λειτουργούμε με Υπευθυνότητα, καθώς η έννοια αυτή αποτελεί βασική μας αρχή ενσωματωμένη στην εταιρική φιλοσοφία αλλά και στην επιχειρηματική μας πρακτική.

Το πλαίσιο και οι συνιστώσες της εταιρικής υπευθυνότητας στην JTI ορίζονται μεταξύ άλλων από τα εξής:

 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Διεθνή Πρότυπα Marketing
 • Προγράμματα Διασφάλισης Ακεραιότητας Πωλήσεων
 • 15ετής συμφωνία συνεργασίας της JTI με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την από κοινού καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων στην ευρωπαϊκή επικράτεια
 • Πολιτική και πρακτικές αναφορικά με το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Εργαζομένων.

Οι αξίες μας
«Ποιότητα, Δέσμευση, Καινοτομία και Συνέργεια»

Ποιότητα: Η ποιότητα των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών μας είναι μια διαρκής δέσμευση όλων μας και την επιδιώκουμε σε ότι κάνουμε. Αντίστοιχα λοιπόν, το ποιοτικό κριτήριο είναι ένα  από τα βασικά κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ η διαφορετικότητα και πολυπλοκότητά τους συντελούν επίσης στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της συνολικής ποιότητας για τους ανθρώπους μας.

Δέσμευση: Εκφράζεται από την κουλτούρα της συνεχούς ανάπτυξης των ανθρώπων μας, η οποία μας χαρακτηρίζει.

Καινοτομία: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θέ-λουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας προς αυτή την κατεύθυνση.

Συνέργεια: Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη δημιουργία και στη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, αλλά και στην αξιολόγηση της, με όχημα την ανοιχτή επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα.

Η εκπαίδευση
Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των στελεχών μας είναι μέρος της στρατηγικής της εταιρείας μας και προσφέρεται σε όλες, ανεξαιρέτως, τις βαθμίδες.

Υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εντός και εκτός της εταιρείας, όπου υπάρχουν μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλα πανεπιστήμια και διεθνούς κύρους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως το Insead και το IMD, για προγράμματα διαμορφωμένα ειδικά για τους ανθρώπους της JTI.

Ενδεικτικά, για την εταιρεία μας στην Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009 το 80% του προσωπικού παρακολούθησε τουλάχιστον 1 σεμινάριο, ενώ αναλογούν 4 ημέρες εκπαίδευσης για τον κάθε εργαζόμενό μας.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα για τους ανθρώπους μας που το επιλέγουν, ανεξαρτήτως βαθμίδας που βρίσκονται, να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα για τα οποία η εταιρεία τους παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης και η οποία εκχωρείται βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων.


Η σημασία της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης
Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση έχει πολλά οφέλη. Βασικό είναι ότι μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε την εκπαίδευση με την εταιρική κουλτούρα και την επιχειρηματική στρατηγική, απαντώντας σε συγκεκριμένες ανάγκες και ζητήματα. Μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως φορέας επικοινωνίας και πραγματοποίησης αλλαγών για τους σκοπούς της εταιρείας.

Με την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, η γνώση γίνεται απόλυτα στοχευμένη και σχετική με τα προγράμματα και τις δράσεις της επιχείρησης.

Υπάρχει ευελιξία στην προσαρμογή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες αφενός της εταιρείας και αφετέρου του συγκεκριμένου κοινού στο οποίο απευθύνεται, ενώ παράλληλα προσφέρει την ευκαιρία της δημιουργικότητας για κάτι νέο και καινοτόμο, προκαλώντας έτσι τη διαφορετικότητα.

Και όπως είναι φυσικά αναμενόμενο, για να μπορέσει μια εταιρεία να διεξάγει ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι αφενός η ύπαρξη ικανού αριθμού συμμετεχόντων και αφετέρου η διάθεση των κατάλληλων πόρων για ένα ποιοτικό και επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Ακαδημία Πωλήσεων
Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την Ακαδημία Πωλήσεων είναι να συστηματοποιήσουμε την εκπαίδευση της ομάδας των Πωλήσεων και να προάγουμε την εκπαίδευση με μια προσέγγιση ολιστική και σε βάθος χρόνου. Οπωσδήποτε, όμως, για να είναι πραγματικά αποτελεσματική μία Ακαδημία Πωλήσεων, χρειάζεται συνέπεια και ως εκ τούτου τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας.

Με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου Τμήματος Πωλήσεων, το οποίο να λειτουργεί ως σύμβουλος για κάθε λιανικό ή χονδρικό σημείο πώλησης, δίνουμε έμφαση στη διάγνωση των αναγκών, ατομικών και ομαδικών, σε συνάρτηση πάντα και με το εξειδικευμένο αντικείμενο της εταιρείας μας, τα καπνικά προϊόντα.

Επιπλέον, η Ακαδημία Πωλήσεων είναι η πλατφόρμα επικοινωνίας από, προς και μεταξύ των μελών της, που λειτουργεί επίσης ως φορέας κάθε επερχόμενης αλλαγής, με τη δική της μοναδική ταυτότητα ως σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των ομάδων που εργάζονται για τις Πωλήσεις.

Κριτήρια επιλογής των στελεχών που φοιτούν στην Ακαδημία
Στην Ακαδημία φοιτούν όλα ανεξαιρέτως τα άτομα του Τμήματος Πωλήσεων και του Trade Marketing, για αυτό και χαρακτηρίστηκε νωρίτερα ως ολιστική.

Επιπλέον, για να είναι η εκπαίδευση πολυδιάστατη, σε κάθε θεματική ενότητα έχουμε προσκεκλημένους καταξιωμένους επιχειρηματίες από το χώρο της λιανικής και του χονδρεμπορίου, οι οποίοι συμπληρώνουν την εικόνα με τη δική τους οπτική γωνία.

Τα στάδια και η διαδικασία
Η προετοιμασία είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας και το στάδιο της Διάγνωσης του «πού βρισκόμαστε» και «ποιες είναι οι προσδοκίες της εταιρείας» είναι πάντα το σημείο εκκίνησης. Στο στάδιο αυτό λαμβάνουμε πάντα υπόψη και τις προσδοκίες των ίδιων των ανθρώπων μας. Αφού ολοκληρώσουμε το στάδιο της Διάγνωσης μπορούμε να προχωρήσουμε στο Σχεδιασμό και στη συνέχεια στην Υλοποίηση του εκάστοτε προγράμματος. Χρειάζεται σημαντική επένδυση χρόνου από όλα τα στελέχη της Διοίκησης της εταιρείας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο της Υλοποίησης.

Εκτός από γενικές γνώσεις στις πωλήσεις, η Ακαδημία καλύπτει και εξειδικευμένη εκπαίδευση ανά θέση στο οργανόγραμμα, ξεκινώντας από το Διευθυντή Πωλήσεων μέχρι και τον Πωλητή.

Βασικό στοιχείο στην Ακαδημία Πωλήσεων σε σχέση με άλλα μεμονωμένα σεμινάρια είναι ότι η εκπαίδευση δε σταματάει όταν ολοκληρωθεί ένα σεμινάριο. Υπάρχουν συστήματα και μέθοδοι που είναι σε εξέλιξη μεταξύ των σεμιναρίων και τα οποία εντάσσονται στην καθημερινότητα ενός Πωλητή, κάνοντας έτσι τη θεωρία άμεσα και πράξη. Επίσης, η εκπαίδευση είναι διαδραστική και πάντα με την συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων.


Συνείδηση και Εργοδοτική συμπεριφορά
Ως υπεύθυνη εταιρεία, η JTI απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ενήλικες καπνιστές, σεβόμενη ταυτόχρονα όλα τα δικαιώματα των μη καπνιστών. Σχετικά με το εμπόριο, απευθυνόμαστε σε μια αγορά που απαρτίζεται από περίπου 32.500 σημεία λιανικής πώλησης και 300 συνεργάτες χονδρέμπορους. Η JTI προσπαθεί και χτίζει με όλους επαγγελματικές σχέσεις βασισμένες στην ανταποδοτικότητα.

Σε επίπεδο εργοδοτικής συμπεριφοράς, πρόθεσή μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την εκτίμηση και τη δέσμευση των ανθρώπων μας προς την εταιρεία.

Επιθυμούμε να μας γνωρίσει καλύτερα το ευρύ κοινό αλλά και οι πιθανοί μελλοντικοί μας υπάλληλοι. Είμαστε υπερήφανοι για την εταιρεία μας, για αυτά που εκφράζουμε αλλά και που παρέχουμε ως εργοδότες.

Στο πλαίσιο της γνωριμίας της εταιρείας με την ευρεία αγορά εργασίας, τον Οκτώβριο 2009 συμμετείχαμε για πρώτη φορά στις Ημέρες Καριέρας, ενώ έχουμε δημιουργήσει το δικό μας χώρο παρουσίας της εταιρείας στην ιστοσελίδα του kariera.gr με πληροφορίες για την JTI και αγγελίες.

Παροχές προς τους υπαλλήλους μας
Έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών μας από τους ανθρώπους μας, αντίστοιχα ανταποκρινόμαστε με υψηλού επιπέδου παροχές προς αυτούς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές:

 • Πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης
 • Ασφάλεια ζωής
 • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Εταιρικό αυτοκίνητο – κινητό τηλέφωνο
 • Εταιρικές εκδηλώσεις, εκδρομές
 • Δωρεάν προϊόντα της εταιρείας
 • Δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής σε προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που διεξάγει η εταιρεία
 • Σύλλογος Αιμοδοσίας Υπαλλήλων JTI.

CV
Η Ελένη Κυρίμη ξεκίνησε την καριέρα της δουλεύοντας για τρία χρόνια στο Τμήμα Διαχείρισης (Administration Department) της Πρεσβείας του Κουβέιτ, ενώ τα επόμενα τρία χρόνια εργάστηκε στην εταιρεία Commissioners International, μία βρετανική συμβουλευτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

Το 1989, εντάχθηκε στο Τμήμα Διαχείρισης της Gallaher Hellas, πολυεθνικής εταιρείας καπνικών προϊόντων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2001 ηγήθηκε του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της. Έπειτα από την εξαγορά της Gallaher Group από την Japan Tobacco Inc. το 2007, ηγείται του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης της JTI Hellas. Είναι απόφοιτος του Ελληνικού Εμπορικού Κολλεγίου St George και έχει χτίσει τη γνώση της ως επαγγελματίας του HR μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση, την καθοδήγηση και το πάθος της για μάθηση.