Η εμπειρία και οι έμφυτες ικανότητες των στελεχών δείχνουν να μην επαρκούν πλέον για την αποτελεσματική διαχείριση έργων. Πώς μπορεί το project management training να υποστηρίξει επιχειρήσεις και στελέχη στο δαιδαλώδη δρόμο των έργων;

Σε μεγάλο βαθμό, οι επιχειρήσεις σήμερα, βασίζουν τη λειτουργία τους σε έργα. Καθώς μάλιστα η αβεβαιότητα της οικονομίας έχει γίνει περισσότερο αισθητή από ποτέ αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος αναπτύσσεται όλο και πιο ανταγωνιστικά, οι επιχειρήσεις συχνά κρίνουν σκόπιμο να αναλαμβάνουν μεγάλο αριθμό projects.  Ωστόσο, δυστυχώς παρατηρείται, πολλές φορές τα έργα αυτά να αποτυγχάνουν καθώς οι επιχειρήσεις δε διαθέτουν τους κατάλληλα εκπαιδευμένους Project managers που είναι σε θέση να τα «τρέξουν».

Η διαχείριση έργου, γνωστότερη με τον αγγλικό όρο Project Management, προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα «τι», «πώς», «γιατί», «πόσο» και «πότε» που αφορούν σε ένα έργο από τη στιγμή της αρχικής του σύλληψης, μέχρι την ολοκλήρωση, αντικατάσταση ή ακόμα και την εγκατάλειψή του. Το Project Management, αν και αρχικά μελετήθηκε ως μέρος μίας μαθηματικής αναζήτησης της βέλτιστης λύσης σε διάφορα προβλήματα, στη συνέχεια «ανεξαρτητοποιήθηκε» και συμπεριέλαβε και μη μαθηματικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα, θέματα ανθρώπινου παράγοντα, νομοθεσίας, χρηματοδοτήσεων, προμηθειών, συμβάσεων κτλ.

Με αυτή την πιο σύνθετη μορφή, εξελίχθηκε και μόλις τα τελευταία σαράντα χρόνια, η διαχείριση έργων αντιμετωπίστηκε ως ξεχωριστό πεδίο επιστημονικής και επαγγελματικής ενασχόλησης.

Πότε ένα έργο θεωρείται επιτυχημένο
Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός έργου, κάτι δηλαδή καινούργιου, που ακριβώς όμοιό του και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν έχει υπάρξει ξανά, δεν είναι απλή διαδικασία καθώς μετέχουν σε αυτή πολλοί άνθρωποι, με διαφορετικά ενδιαφέροντα, ανάγκες, γνώσεις και επιδιώξεις.  Ένα έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένο όταν ολοκληρώνεται στο δεδομένο χρόνο, με συγκεκριμένο κόστος και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα που έχουν από την αρχή ορισθεί και συμφωνηθεί.

Για την υλοποίηση ενός έργου, έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη η μεθοδολογία του Project Management. Και αυτό, καθώς, προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσα στο καθορισμένο πλαίσιο -χρόνου, ποιότητας, κόστους- οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία πρέπει να προσεγγίζουν από την ίδια σκοπιά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν και να ολοκληρωθούν οι διάφορες παράμετροί του. Το ορθά σχεδιασμένο Project Management θα φροντίσει ώστε, τα άτομα που παραγγέλνουν το έργο, αυτά που το διαχειρίζονται και εκείνα που το υλοποιούν, να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και με τον ίδιο κοινό στόχο.

Τι εξασφαλίζει το Project Management;
Αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία ενός έργου με βάση τη θεωρία του Project Management, μπορεί να επιτευχθεί οικονομία χρόνου, κόστους και κόπου, άρα και κατ’ επέκταση όφελος για όσους εμπλέκονται σε αυτό.  Η παρουσία project management επιπλέον, εξασφαλίζει το σαφή καθορισμό του βαθμού ευθύνης των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του έργου, της εξουσίας που διαθέτουν αλλά και των αρμοδιοτήτων που έχουν.  Όταν ο σαφής αυτός προσδιορισμός των ρόλων των εμπλεκόμενων, απουσιάζει, συχνά δημιουργείται σύγχυση γύρω από το προς υλοποίηση έργο, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη ολοκλήρωσή του ή / και την υπέρβαση του κόστους που είχε αρχικά υπολογιστεί.

Άλλωστε, η αποτυχία των έργων, σχεδόν πάντοτε συνδέεται με την υπέρβαση του χρόνου και του budget.  Η κατάλληλη μεθοδολογία project management, θα διασφαλίσει ότι τα επιθυμητά αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσα από ελεγχόμενες, σωστά διαχειριζόμενες και ορατές διαδικασίες.

Τι περιλαμβάνουν οι όροι «έργα» και «διαχείριση έργων»;
Όταν αναφερόμαστε σε «έργα» δεν εννοούμε μόνο το στόχο που έχει τεθεί προς επίτευξη αλλά και τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού και τους ανθρώπους που διοικούν, διευθύνουν και διαχειρίζονται το έργο. Η διαχείριση έργων (project management), επομένως, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους ανθρώπους και τους φορείς που συνεργάζονται είτε για την υλοποίηση ενός έργου, είτε για την παραγωγή ενός προϊόντος ή ακόμα και για την ανάπτυξη μίας υπηρεσίας.

Επιπλέον, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη γενική διαχείριση ενός φορέα και στην τεχνογνωσία που απαιτείται για την επίτευξη ενός στόχου ενώ αποσκοπεί στην επιτυχή υλοποίηση των έργων από άποψη χρόνου, κόστους και ποιότητας μέσα σε συνθήκες ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τους χρήστες του έργου. Άλλωστε, το επάγγελμα του Project Manager θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιλαμβάνει και τους τρεις αυτούς τομείς: το έργο, το φορέα και τον άνθρωπο.


Επαγγελματίας Project Manager
Δυστυχώς, οι «παρεμπιπτόντως» Project managers αποτελούν αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα για πολλές εταιρείες. Στελέχη, βασισμένα σε παλαιότερες εμπειρίες τους όπου είχαν συμμετάσχει στην υλοποίηση κάποιου έργου, υπερεκτιμούν τις δυνατότητες και γνώσεις τους και αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαχείρισης ενός έργου. Υπολογίζεται μάλιστα, ότι τα 2/3 των εργαζομένων σε ρόλους manager, δε διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση και εμπειρία για να ολοκληρώσουν επιτυχημένα έργα.

Όπως δήλωσε ο Στάθης Κάζης, Design & Development of Educational Services Manager της OTEAcademy, το σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, επιχειρηματικό περιβάλλον αποκτά όλο και περισσότερο «εργοκεντρικό» προσανατολισμό, δηλαδή στρέφεται στην υλοποίηση δράσεων που ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένους περιορισμούς (σκοπός, χρόνος, ποιότητα, κόστος) και ανταποκρίνονται στους στόχους της κάθε επιχείρησης. Επομένως περισσότερο από ποτέ, οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από στελέχη με ιδιαίτερη κατάρτιση στη διαχείριση των έργων καθώς αντιλαμβάνονται ότι μεγάλο μέρος της επίτευξης των στόχων τους και των εσόδων τους προέρχεται από δράσεις και έργα (projects).

Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των στελεχών τους σε θέματα Project Management τους εξασφαλίζει σημαντική βελτίωση στην απόδοση των έργων, μείωση στις υπερβάσεις χρόνου και κόστους, γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές, βελτίωση των διαδικασιών αλλά και της οργάνωσης και διοίκησης των διαθέσιμων πόρων.

Εκπαίδευση στη διαχείριση έργων
Πολλά είναι τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν αλλά και να εξασκηθούν στα τελευταία εργαλεία και τις τεχνικές που απαιτούνται για την επιτυχία του Project Management. Σύμφωνα με το Γιάννη Βιθυνό PMP, Γενικό Διευθυντή της Critical Path Consulting & Training, αν και η πλειοψηφία των στελεχών που επιλέγουν να εκπαιδευτούν στο Project Management, έχει τεχνικό background (πληροφορική ή engineering), στελέχη με οικονομικό, εμπορικό και διοικητικό υπόβαθρο επιλέγουν ολοένα και συχνότερα να εκπαιδευτούν στη Διαχείριση Έργων.

Αυτό, υποστηρίζει ότι οφείλεται, στο ότι σταδιακά περισσότεροι κάθετοι και οριζόντιοι επαγγελματικοί τομείς οργανώνονται κατά projects για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εργασιακές τους προκλήσεις.  Οι Project-based επιχειρήσεις από το χώρο της Πληροφορικής και των Κατασκευών είναι αυτές που επιλέγουν συνήθως να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Project Management, υπογραμμίζει ο Γ. Βιθυνός, τονίζοντας, ωστόσο, ότι όσο η αξία του Project Management γίνεται ευρύτερα κατανοητή, βλέπουμε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους να δραστηριοποιούνται: Βιομηχανία, Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες, ακόμα και το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Με εισηγήσεις, συζητήσεις και ασκήσεις, επιχειρούνται να καλυφθούν οι διάφορες πλευρές του Project Management. Η ανάλυση που γίνεται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνήθως ξεκινά από τον ορισμό και τις φάσεις ενός έργου και προχωρά στις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο project manager, όπως οι μέθοδοι και τα εργαλεία διαχείρισης του εύρους του έργου, των ανθρωπίνων πόρων, της ποιότητας και της επικοινωνίας. Τα μαθήματα επιδιώκουν, όταν κάποιος επιστρέψει στη δουλειά του, να διαθέτει τη γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσει σωστά το project αλλά και να το ολοκληρώσει με επιτυχία. Προκειμένου να τυποποιηθούν, να κατηγοριοποιηθούν και να περιγραφούν οι διαδικασίες δημιουργίας ενός έργου, ξεκίνησαν έρευνες αναζήτησης περισσότερο διαδικαστικών σχημάτων.

Σχημάτων, δηλαδή, που περιγράφουν τις παραγωγικές διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία ενός έργου. Τα διαδικαστικά αυτά σχήματα είναι πλέον γνωστά ως πρότυπα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκπαίδευσης, γίνεται εις βάθος ανάλυση των δραστηριοτήτων της διαχείρισης έργων υπό το πρίσμα διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, μεθόδων και πρακτικών.

Πρότυπα και Πιστοποιήσεις
στη διαχείριση έργων Από τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν, άλλα αφορούν στα ίδια τα έργα, άλλα στους φορείς υλοποίησής τους και άλλα στους ανθρώπους που πιστοποιούν τα προσόντα τους. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι διαχειριστές έργων, βρίσκονται στο κέντρο αυτών των προτύπων και αποτελούν τη βάση για την εξέταση και πιστοποίησή τους. Τα περισσότερο γνωστά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα είναι:

  • PMBOK® Guide (Project Management Book Of Knowledge): «Οδηγός στον κορμό γνώσης της διαχείρισης έργων».
  • APM BoK: «Κορμός γνώσης του APM», Association for Project Management (APM), Αγγλία.
  • IPMA Competence Baseline (ICB): «Βάση επαγγελματικής επάρκειας του IPMA», International Project Management Association (IPMA).
  • Project Management CDF του PMI (Project Management Institute).
  • OPM3: Μοντέλο Οργανωτικής Ωριμότητας Διαχείρισης Έργων (Organization Project Management Maturity Model) του PMI.
  • P2M: «Οδηγός επιχειρηματικής καινοτομίας για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων», Engineering Advancement Association of Japan Project Management, Ιαπωνία.
  • PRINCE2: Έργα σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Projects in Controlled Environments). Πρόκειται για το Βρετανικό πρότυπο που υποστηρίζεται από το OGC και είναι ελεύθερα διαθέσιμο (public domain).

Ειδικά στα τρία τελευταία πρότυπα, η επικέντρωση γίνεται περισσότερο στη συνολική διοικητική ικανότητα του φορέα υλοποίησης των έργων σε αντίθεση με τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού που τον στελεχώνει, όπως ισχύει για τα υπόλοιπα. Αφού, λοιπόν, δημιουργήθηκαν τα πρότυπα στη διαχείριση έργων, προέκυψε η ανάγκη για την πιστοποίηση των project managers.

Έτσι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης, η οποία αναπτύσσεται με βάση τα πρότυπα, ακολουθεί εξέταση-δοκιμασία για να μετρηθούν οι ικανότητες που αποκτήθηκαν. Ανάλογα με το πρότυπο, η επιτυχία στην εξέταση μπορεί να οδηγήσει για παράδειγμα στην πιστοποίηση κατά PMI, όταν χρησιμοποιείται ως βάση το PMBOK® Guide, IPMA όταν χρησιμοποιείται το ICB, APM με βάση το APM Bok ή PRINCE2.


IPMA και PMI
Το IPMA (International Project Management Association) είναι ένα διεθνές δίκτυο Εθνικών Φορέων Διαχείρισης Έργων και διαθέτει εθνικά μέλη σε 42 χώρες. Ουσιαστικά, αποτελεί μία Συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τους Εθνικούς Φορείς σε διεθνές επίπεδο. Η πιστοποίηση του IPMA μεταξύ άλλων προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση, πιστοποίηση βασισμένη σε πρότυπο καθώς και επαγγελματική εξέλιξη. Η πιστοποίηση βασίζεται στο IPMA Competence Baseline (ICB), ένα πρότυπο για επαγγελματίες διαχειριστές έργων και φορείς υλοποίησης έργων.

Το Project Management Institute, αποτελεί ένα διεθνή οργανισμό που παράγει πρότυπα για το Project Management. Ιδρύθηκε το 1969 και σήμερα διαθέτει 420.000 μέλη και ειδικούς στον τομέα Διαχείρισης Έργων σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το PMI δημιουργεί παγκόσμια πρότυπα για το Project Management και είναι υπεύθυνο για το Project Management Body Of Knowledge, έναν οδηγό που προέκυψε από την ανάγκη για εγχειρίδιο γενικής αναγνώρισης ως χρήσιμο εργαλείο.

Το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων, ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 2005 και έγινε επίσημα δεκτό από στο IPMA το Μάρτιο του 2006 και στο ICEC (International Cost Engineering Council) τον Απρίλιο του 2006. Το Ε.Δ.Δ.Ε., ύστερα από μελέτη, επέλεξε το πρότυπο του IPMA ως κατάλληλο για τη χώρα μας. Το Greek PMI Chapter ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006 ως Ελληνικό Παράρτημα του PMI και αποτελεί ένα μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό επιστημονικό σωματείο. Τα μέλη, μάλιστα, του Ινστιτούτου αυξήθηκαν από 30 που ήταν το 2004 σε 389 τον Ιούνιο του 2008.

Τι προσφέρει η πιστοποίηση;
Στις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν σήμερα, η επαγγελματική πιστοποίηση της ικανότητας διαχείρισης έργων κρίνεται αναγκαία. Η πιστοποίηση αυτή, αν και δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο, θεωρείται σημαντική καθώς διασφαλίζει τις ικανότητες και τις γνώσεις ενός ατόμου να εφαρμόσει τεχνικές διαχείρισης έργων στην πράξη και μπορεί να αποτελέσει στοιχείο χρήσιμο όχι μόνο για την πρόσληψη αλλά και για την επαγγελματική του εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Σ. Κάζη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερη ζήτηση σε στελεχικό δυναμικό με γνώσεις στη Διοίκηση Έργων. Η εκπαίδευση και πολύ περισσότερο η πιστοποίηση σε Project Management αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας για το στέλεχος/επαγγελματία, υποστηρίζει ο Σ. Κάζης καθώς εκτός από την απόκτηση γνώσης, συμβάλλει ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητά του, να αναπτύξει νέες ή να βελτιώσει τις προσωπικές του δεξιότητες και να αποκτήσει μια στερεή βάση για την επαγγελματική του εξέλιξη.

Η πιστοποιημένη αυτή ικανότητα συντελεί στην ορθολογικότερη κατανομή των περιορισμένων, συνήθως, πόρων αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ ακόμα και αν τα πράγματα δεν έχουν την αναμενόμενη και επιθυμητή εξέλιξη, μπορεί να προσδιορίσει τι ήταν αυτό που έφταιξε προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση μαθημάτων στη διαχείριση έργων δε συνεπάγεται και επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης καθώς, εκτός του ότι θεωρούνται δύσκολες, σε ορισμένες από αυτές απαιτούνται όχι μόνο γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία. Έτσι, η μη επαρκής εργασιακή εμπειρία στο Project management ή η ακατάλληλη ή καμία εκπαίδευση, μπορούν να αποτελέσουν αιτίες αποτυχίας στις εν λόγω εξετάσεις.

Οι υψηλού επιπέδου ικανότητες και προσόντα διαχείρισης έργων που αποδεικνύονται μέσα από πιστοποιήσεις, εκτός του ότι θεωρούνται βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των έργων χωρίς να υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, καταδεικνύουν τον επαγγελματισμό σε αυτόν τον τομέα και αυξάνουν τις πιθανότητες και τις ευκαιρίες εργασίας, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες την αναγνωρίζουν κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών.

Άλλωστε, η πιστοποίηση στο Project Management μπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση στο σύνολό της με βελτιωμένη παραγωγικότητα και συνεισφορά στους γενικότερους εταιρικούς στόχους. Πολλές είναι οι μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι η πιστοποίηση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των επιτυχημένων projects αλλά και στην προώθηση της καριέρας των projects managers. Επιπλέον, οι πιστοποιημένοι Project Managers έχουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις απολαβές τους σε σχέση με άλλες πιστοποιήσεις.

Υπάρχει ιδανική πιστοποίηση;
Η πιστοποίηση κυμαίνεται σε διάφορα επίπεδα και απευθύνεται σε μεγάλο εύρος ανθρώπων: από τους διευθυντές έργων (ανώτερο επίπεδο), τους προϊσταμένους και διαχειριστές έργων μέχρι τους δόκιμους διαχειριστές έργων (βασικό επίπεδο).

Γενικότερα, η πιστοποίηση στο Project management μπορούμε να πούμε ότι αφορά όλους εκείνους που εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων, όπως όσους τα παραγγέλνουν, τα διαχειρίζονται και τα εκτελούν. Απευθύνεται στους επαγγελματίες που είναι νέοι στο project management, στους «κατά τύχη» project managers, στα στελέχη για τα οποία το Project Management αποτελεί δευτερεύον κομμάτι της δουλειάς τους, μέχρι στους αναλυτές, μάνατζερ, στους υπεύθυνους για Projects, ακόμα και σε έμπειρους project managers που επιθυμούν μία επανεξέταση-ανανέωση των εργαλείων-τεχνικών τους και των διαδικασιών που ακολουθούν.

Όσον αφορά στην επιλογή της κατάλληλης εκπαίδευσης και πιστοποίησης, αυτό εξαρτάται από τον ενδιαφερόμενο, τις συνθήκες, τις γνώσεις και την εμπειρία του, το είδος των έργων, το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται κτλ. Κάποιος, λοιπόν, που αποφασίζει να παρακολουθήσει πρόγραμμα που οδηγεί σε πιστοποίηση θα πρέπει να φροντίσει ώστε να είναι συμβατό με τα καθήκοντα, τη συμβολή του στην παραγωγή των έργων και τις υπευθυνότητες που αναλαμβάνει.


Τι θα πρέπει κανείς να εξετάζει
πριν επιλέξει πιστοποίηση;  Προτού αποφασίσει κανείς ποια μαθήματα θέλει να παρακολουθήσει και ποια πιστοποίηση επιθυμεί να λάβει, θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσο είναι αναγνωρισμένη και καταξιωμένη.  Ακόμα καλό είναι να φροντίζει να είναι βασισμένη σε εφαρμοσμένη έρευνα που έχει οδηγήσει στη δημιουργία επαγγελματικού πλαισίου, αποδεκτή από φορείς εργοδοτών και εργαζομένων και συνδεδεμένη με τις ανάγκες της αγοράς.

Οποιοδήποτε σύστημα πιστοποίησης, θα πρέπει να διασφαλίζει εκτός από γνώσεις και δεξιότητες και πρακτική εξάσκηση στην υλοποίηση πραγματικών έργων. Καθώς ωστόσο, κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, διαθέτει δικό της, ξεχωριστό, σύνολο κανόνων. Χωρίς να υποτιμώνται και να απαξιώνονται οι μεθοδολογίες, κάθε εταιρεία πρέπει να επιλέγει τη μέθοδο που της ταιριάζει καλύτερα και να την προσαρμόζει στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της, αξιοποιώντας τη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Case Study: Το Project Management Training στη First Data
Αν κάποιος την προηγούμενη δεκαετία έλεγε ότι το project management είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή εξέλιξη ενός έργου, τότε σίγουρα θα εισέπραττε μια σειρά αντεπιχειρημάτων για την άποψη αυτή. Στην πραγματικότητα, στην καθημερινή μας ζωή σε καθέναν από εμάς έχει απαιτηθεί να εφαρμόσουμε βασικές αρχές του project management, όπως είναι η διαχείριση εταιρικών πόρων, ο συντονισμός μιας ομάδας ή η επίτευξη ενός στόχου σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ομοίως, και στον κόσμο των επιχειρήσεων η έννοια του project management έγινε πιο σημαντική με την πάροδο του χρόνου.

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει τη σημασία του προγραμματισμού των έργων, μέσα από μια διαδικασία ορθής διαχείρισης των διαθέσιμων εταιρικών πόρων, των ενεργειών αλλά και των κινδύνων ενός εγχειρήματος. Η FIRST DATA, η οποία αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα Διαχείρισης Έργων στον Ελλαδικό χώρο, υποστηρίζει και επενδύει σημαντικά στο ρόλο του Project Manager.

Στο πλαίσιο αυτό, φροντίζει και για την επιμόρφωση του προσωπικού του συγκεκριμένου τμήματος με διάφορους τρόπους• είτε οργανώνοντας εσωτερικά εκπαιδεύσεις εμπλουτίζοντας τις τεχνικές γνώσεις των projects managers είτε προχωρώντας σε διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις. Η πιστοποίηση καθαυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, παραμένει ωστόσο ένας τρόπος απόδειξης της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου γνώσης καθώς και ένα μέσο αποκόμισης καινούργιων εργαλείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσα από μια διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής των εργαλείων αυτών και της αξίας που προσδίδουν εν τέλει στο εταιρικό περιβάλλον σε σχέση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Συστηματικά, επίσης, γίνονται ενέργειες για την απόκτηση project management skills και από στελέχη άλλων τμημάτων σε διαχειριστικές θέσεις, καθώς ορισμένες ικανότητες που προσδίδονται σε έναν project manager, όπως λ.χ. διαχείριση ατόμων και κρίσεων, παραγωγική εκμετάλλευση διαθέσιμων πόρων, είναι χρήσιμες σε οποιονδήποτε συντονίζει ομάδες εργασίας και ασχολείται άμεσα με παραδοτέα προϊόντα & υπηρεσίες σε σαφώς προκαθορισμένα χρονικά όρια.