Τα σεμινάρια του μήνα Νοεμβρίου είναι τα εξής: No Guts No Gain!, Strategic Sales Management, Οικονομικά για μη Οικονομικούς και Δεξιότητες Διαπραγματεύσεων και θα διεξαχθούν μεταξύ 7 και 28 Νοεμβρίου.

Για το μήνα Νοέμβριο 2008 η KPMG διοργανώνει τα ακόλουθα σεμινάρια:
1) No Guts No Gain! – Η σημασία της Αυτοπεποίθησης στις Πωλήσεις  – 7/11/2008
Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να αποδείξει ότι οι πράξεις προηγούνται και καθορίζουν την αυτοπεποίθηση.

2) Strategic Sales Management – Στρατηγική Διοίκηση των Πωλήσεων 10 – 11& 19 – 20/11/2008
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη που διοικούν και συντονίζουν ομάδες πωλητών προκειμένου να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα επίτευξης ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

3) Οικονομικά για μη Οικονομικούς 13 -14/11/2008
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο στις έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της χρηματοδοτικής διοίκησης.

4) Δεξιότητες Διαπραγματεύσεων (σε συνεργασία με τη Scotwork) 25-26-27-28/11/2008
Στόχος του σεμιναρίου είναι η βελτίωση του επιπέδου των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων και της διαπραγματευτικής απόδοσης των συμμετεχόντων, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται κάθε διαπραγμάτευση.