Δημοσιεύθηκε, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), για την οικονομική στήριξη και απασχόληση των πρώην εργαζομένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία, η οποία προβλέπει τα εξής:

  • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 2.700 ευρώ σε κάθε έναν από τους ανέργους, πρώην εργαζόμενους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» και εν γένει όσων συμπεριλαμβάνονται στην περ. β΄ της παρ.9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄94).
  • Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πρώην εργαζόμενων της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» και εν γένει όσων συμπεριλαμβάνονται στην περ. β΄ της παρ. 9, του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄94) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν.5058/2023 (Α΄170) και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους με το Πολεμικό Ναυτικό έληξαν την 31.12.2023. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 474 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης των ανέργων σε Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού (130 θέσεις) και των ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και ΟΣΥ ΑΕ (344 θέσεις).

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ, ενώ η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού των 17.266.720,32 ευρώ. Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος είναι η ΔΥΠΑ, ενώ οι ωφελούμενοι του προγράμματος κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πιστοποίηση. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων (upskilling) ή/και η επανακατάρτισή τους (reskilling) σε θεματικά αντικείμενα των ειδικοτήτων τους.