Σύμφωνα με ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το 69,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η έναρξη και η λήξη του χρόνου εργασίας του καθορίζεται από τον εργοδότη του ή τον οργανισμό, ενώ για το 15,6% των εργαζομένων προκύπτει ανάγκη αλλαγής ωραρίου, λόγω απαιτήσεων της εργασίας, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και για το 17,7% τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Επιπλέον, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το 39,4% χρειάστηκε να απασχοληθεί με θέματα εργασίας εκτός του κανονικού ωραρίου του, κατά τους τελευταίους δύο μήνες, με το 29% να απαχολείται εκτός ωραρίου μία ή δύο φορές κατά τους τελευταίους δύο μήνες και το 8,8% συχνά, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις έπρεπε να κάνει κάτι άμεσα.

Επίσης, το 58,4% θεωρεί «μάλλον εύκολο» ή «πολύ εύκολο» να απουσιάσει εκτάκτως από την εργασία του για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες (59,3%), όταν υπάρχει οικογενειακός ή προσωπικός λόγος, ενώ για το 30,7% η παρουσία και οι ώρες εργασίας του καταγράφονται με αυτόματη ηλεκτρονική μέθοδο και για το 22,3% οι ώρες εργασίας του δεν καταγράφονται. Τέλος, το 47,8% δήλωσε ότι εκτελεί τα καθήκοντά του υπό πίεση χρόνου «πάντοτε» ή «συχνά», με το 48,4% να αναφέρει ότι σε μεγάλο ή κάποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο της εργασίας του και το 60,2% ότι έχει αυτονομία σε μεγάλο ή κάποιο βαθμό.