Το συνεχώς μειούμενο ανά έτος μισθολογικό κόστος για τους υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (λόγω περικοπών μισθών και επιδομάτων, αλλά και αποχωρήσεων- διαθεσιμότητας), καθώς και τη συρρίκνωση των ποσών που διατίθενται από το κράτος για κοινωνικές παροχές, καταδεικνύουν εκ νέου τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανήλθαν (σε απόλυτα μεγέθη) σε 5,229 δισ. ευρώ (21,2% των συνολικών δαπανών) το γ’ τρίμηνο 2013, ή κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το γ’ τρίμηνο 2012, όταν ήταν 5,903 δισ. ευρώ (21,3% των συνολικών δαπανών), και κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ από το γ’ τρίμηνο 2011 (6,411 δισ. ευρώ ή το 23,7% των συνολικών δαπανών). Ταυτόχρονα, ανά γ’ τρίμηνο κάθε έτους, οι κοινωνικές παροχές περιορίστηκαν σε 9,513 δισ. ευρώ (38,1% των συνολικών δαπανών), από 10,453 δισ. ευρώ (37,6%) και 11,727 δισ. ευρώ (43,3%), ενώ οι επιδοτήσεις από το κράτος μειώθηκαν σε 86 εκατ. ευρώ (0,3% των συνολικών δαπανών), από 214 εκατ. ευρώ (0,8%) και 273 εκατ. ευρώ (1%).