Τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας για τις εργασιακές δεξιότητες, με δείγμα άτομα ηλικίας 15-74 ετών, που είχαν απασχόληση κατά την περίοδο της έρευνας ή είχαν εργαστεί τους τελευταίους 24 μήνες, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά, το 41,5% των εργαζομένων δεν χρησιμοποιεί καθόλου ψηφιακές συσκευές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με το 11,7% να τις χρησιμοποιεί για όλο ή σχεδόν όλο τον χρόνο εργασίας. Παράλληλα, το ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν ότι αφιερώνουν τον μισό ή περισσότερο από τον χρόνο εργασίας τους στην ανάγνωση εγχειριδίων και τεχνικών εγγράφων είναι μόλις στο 3,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για όσους ασχολούνται με πολύπλοκους υπολογισμούς είναι περίπου στο 4,1%. Επιπλέον, εξετάζοντας την απασχόληση με γνωστικές διαδικασίες κατά επάγγελμα, φύλο και ομάδες ηλικιών, παρατηρείται ότι το ποσοστό είναι υψηλότερο στο σύνολο των ανδρών απ’ ό,τι στο σύνολο των γυναικών (10,2% έναντι 9,7%) και να καταγράφονται περισσότερο στους άνδρες 35-54 ετών και στις γυναίκες 15-34 ετών (10,7% και 12,2%, αντίστοιχα).

Ο περισσότερος χρόνος δαπανάται στην αλληλεπίδραση με άτομα εκτός της επιχείρησης
Το 55% των ανδρών αφιερώνει αρκετό ή περισσότερο χρόνο εργασίας σε έντονη σωματική προσπάθεια.

Επιπρόσθετα, η έρευνα εξηγεί ότι συνολικά, το μεγαλύτερο ποσοστό χρόνου δαπανάται στην αλληλεπίδραση με άτομα εκτός της επιχείρησης και το αμέσως μεγαλύτερο στην αλληλεπίδραση με άτομα εντός της επιχείρησης, ενώ παρατηρείται ότι ο μέσος χρόνος που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε καθήκοντα που απαιτούν κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση.

Ως προς τη σωματική δραστηριότητα, η έρευνα σημειώνει ότι το 55% των ανδρών αναφέρει ότι αφιερώνει αρκετό ή περισσότερο από τον χρόνο εργασίας του σε έντονη σωματική προσπάθεια με το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες να είναι στο 42,7%, ενώ αντίστοιχη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών εμφανίζεται και στην ενασχόληση με καθήκοντα που απαιτούν επιδεξιότητα (31,1% άνδρες-21,2% γυναίκες). Τέλος, η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του βαθμού αυτονομίας στη σειρά εκτέλεσης και του βαθμού αυτονομίας στην επιλογή του περιεχομένου των εργασιών, ενώ παρατηρείται ότι, εν γένει, η εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών είναι συχνότερη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με προσωπικό άνω των 49 ατόμων).