Με αφορμή τη βράβευση της Citi Ελλάδας στο 17ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, ο Κώστας Τσαλίκης, Αναπλ. Δ/ντης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δ/ντης Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Δυτικής Ευρώπης, εξηγεί πώς ένα αμιγώς Ελληνικό Πρόγραμμα, οδήγησε στη διάκριση αυτή και αποτέλεσε μία επιτυχημένη πρακτική για χώρες του εξωτερικού.

HR PROFESSIONAL: Τι σημαίνει η πρόσφατη διάκριση και βράβευση της Citi Ελλάδας στην κατηγορία Επιλογή και Διακράτηση Ανθρώπινου Δυναμικού;

Κώστας Τσαλίκης: Η έμφαση της Citi στο ανθρώπινο δυναμικό και η προσπάθεια για βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, είναι στοιχεία ενσωματωμένα στην στρατηγική της εταιρείας και αποτελούν κύριο μέλημα της, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Citi Ελλάδας, στην προσπάθεια της να ισορροπήσει τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης που συνεπάγονταν δραστική μείωση του προσωπικού τα τελευταία χρόνια, και έχοντας την ανάγκη να κρατήσει προσηλωμένο το προσωπικό της στους δύσκολους και απαιτητικούς επιχειρηματικούς στόχους της, ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Eργασιακής Δέσμευσης και Διακράτησης για όλους τους εργαζομένους της (Πρόγραμμα).

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα με «ελληνική ταυτότητα» που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012, τη δυσκολότερη χρονική στιγμή για τη χώρα, αλλά και μια από τις δύσκολες χρονιές για τη Citi Ελλάδας, και αναπτύχθηκε σημαντικά μέσα στο 2013 με μια σειρά από διαφορετικές δράσεις, πολλές από τις οποίες αποτέλεσαν επιτυχημένες πρακτικές που υιοθετήθηκαν από χώρες του εξωτερικού στη γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής όπου η Citi έχει παρουσία. Η πρόσφατη διάκριση και βράβευση του Προγράμματος αυτού στα ετήσια Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού που διοργάνωσε η KPMG για το 2014, αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες που καταβάλαμε ως ομάδα απέφεραν καρπούς, και ταυτόχρονα αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω δουλειά που θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε ακόμα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης και δέσμευσης των εργαζομένων μας.

HR PROFESSIONAL: Κάνετε λόγο για μια αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία. Ποια ήταν η ειδοποιός διαφορά σε αυτή την πρωτοβουλία και σύμφωνα με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή της ομάδας που το υλοποίησε;

Κώστας Τσαλίκης: Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης του εν λόγω Προγράμματος είναι η υιοθέτηση μιας τελείως διαφορετικής προσέγγισης ως προς την ανάληψη των διαφόρων δράσεων. Σε αντίθεση με ανάλογες ενέργειες του παρελθόντος, όπου η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αναλάμβανε την οργάνωση και το συντονισμό ενεργειών για τη διακράτηση και δέσμευση του προσωπικού, αυτή τη φορά ακολουθήσαμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Βασικός πυρήνας του μοντέλου αυτού αποτελεί μια ομάδα εργαζομένων που ενεργεί για τους ίδιους τους εργαζομένους. Πηγή έμπνευσης των δράσεων της ομάδας αυτής αποτελούν τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης προσωπικού που διενεργεί η Citi, τόσο σε παγκόσμια όσο και σε τοπική κλίμακα και ονομάζεται Voice of the Employee (VOE Survey). Η ομάδα των VOE Ambassadors όπως ονομάστηκαν, είναι ιδέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi, μια καθαρά ελληνική πρωτοβουλία, που έγινε ένθερμα αποδεκτή από την Ανώτερη Διοίκηση της Τράπεζας.

Η ομάδα των VOE Ambassadors λειτουργεί με τα πρότυπα μιας μικρής επιχείρησης. Έχει καθορισμένη αποστολή, όραμα και τομείς δράσης. Τα μέλη της ομάδας έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και στόχους, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην ετήσια στοχοθέτησή τους, ενώ ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού παρέμεινε καθοριστικός στο επίπεδο της καθοδήγησης και ηγεσίας της ομάδας. Παράλληλα με τη δράση της ομάδας, αναπτύχθηκε μια προωθητική εκστρατεία των δράσεων της εντός της Τράπεζας, που περιλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας, με κύριο «εκπρόσωπο τύπου» της ομάδας προς το προσωπικό της Τράπεζας, ένα μικρό εικονικό ήρωα, τον «Κλεόβουλο». Το όνομα Κλεόβουλος δεν επιλέχθηκε τυχαία μιας και η ετοιμολογία του ονόματος σημαίνει «επινοητικότατος» και το πρώτο συνθετικό της λέξης χρησιμοποιήθηκε από τον Όμηρο για να εκφράσει τη φήμη που μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, ακριβώς όπως και οι ανακοινώσεις για τις δράσεις εντός της Τράπεζας μιας και ο Κλεόβουλος μέσω έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας ανακοινώνει τις δράσεις που πρόκειται να διεξαχθούν με ένα ευρηματικό και έξυπνο τρόπο.

HR PROFESSIONAL: Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος αυτού;

Κώστας Τσαλίκης: Το στρατηγικό πλάνο δράσης του Προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες που αλληλεπιδρούν με τη Στρατηγική Επικοινωνίας. Φυσικά, θα πρέπει να σημειώσω ότι ο κάθε πυλώνας αντιπροσωπεύει μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για τη στρατηγική της Citi γενικότερα. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην Ανάπτυξη και Εξέλιξη και περιλαμβάνει δράσεις που εστιάζουν στον εφοδιασμό των εργαζομένων με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης με στόχο την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων (coaching-mentoring). Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην Ανταμοιβή και στην Αναγνώριση και στηρίζεται σε δράσεις οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν τους εργαζόμενους σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Μέσω του Προγράμματος προσφέραμε μια σειρά από παροχές στο προσωπικό (κυρίως εθελοντικές) με μηδενικό κόστος για την Τράπεζα.

Ο επόμενος πυλώνας αφορά στην Καινοτομία και είναι εκείνος που περιλαμβάνει δράσεις πρωτοποριακές, όχι μόνο για τη Citi, αλλά και την ελληνική τραπεζική αγορά. Εισαγάγαμε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιακής ευεξίας ([email protected]). Η συμβουλευτική για υγιεινή διατροφή στο χώρο εργασίας, για τη σωστή στάση του σώματος, επισκέψεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στο χώρο εργασίας είναι κάποιες από τις δράσεις του [email protected] Φυσικά, οι δράσεις επεκτείνονται και σε άλλους τομείς και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνουν την καθημερινότητα του εργαζόμενου, να του διασφαλίζουν ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τον ελεύθερο χρόνο του. Οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό τις παραπάνω ενέργειες καθώς πραγματοποιήθηκαν εν ώρα εργασίας.

Ο τέταρτος πυλώνας είναι εκείνος της Αξιοκρατίας και Διαφάνειας, που επικεντρώνεται σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση αυτών των αρχών, με βασικό σημείο εστίασης τη διαδικασία επιλογής προσωπικού για την εσωτερική κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Βασικό στοιχείο στην κουλτούρα της Citi αποτελεί ο σεβασμός στη Διαφορετικότητα, στο πλαίσιο της οποίας με τη συνεργασία διαφόρων τμημάτων και ομάδων, διοργανώνονται δράσεις με σκοπό τη συνεισφορά στο συνάνθρωπο και στην κοινωνία εν γένει, και τον εθελοντισμό. Ο εορτασμός της «Εβδομάδας Διαφορετικότητας» με πρόσκληση του Θεάτρου Κωφών Ελλάδος στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας υποστηρίχθηκε ένθερμα από το σύνολο των εργαζομένων. Κεφαλαιώδους σημασίας στην υλοποίηση του Προγράμματος, αποτελεί και η Στρατηγική Επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα του οργανισμού. ‘Ετσι, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ανοικτή και άμεση επικοινωνία, η οποία απέκτησε τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα εντός της Τράπεζας.

HR PROFESSIONAL: Ποια τα οφέλη που αποκόμισε το ανθρώπινο δυναμικό και πώς αυτά συνέβαλαν και θα συνεχίσουν να συμβάλουν στο κομμάτι του employee engagement & motivation;

Κώστας Τσαλίκης: Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διοίκηση ενός οργανισμού είναι η διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας που θα επιτρέπει την επίτευξη του βέλτιστου επίπεδου παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας σε οικονομικούς και ποιοτικούς όρους. Η δυσκολία αυτής της διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού είναι σε θέση να αξιολογήσουν, να επιδοκιμάσουν, να αμφισβητήσουν ή και να αποδοκιμάσουν τις δράσεις της διοίκησης. Μια καλή σχέση, λοιπόν, μεταξύ οργανισμού και εργαζομένων μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας, την εναρμόνιση των στόχων και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Σκοπός της Citi είναι να εξασφαλίσει ένα ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο ο εργαζόμενος έχει τη διάθεση να παραμείνει και να αναπτυχθεί εντός της εταιρείας, και ταυτόχρονα να διακατέχεται από την επιθυμία να συνεισφέρει ουσιαστικά σε αυτήν. Ο εργαζόμενος που έχει δεσμευτεί είναι παρών στο χώρο εργασίας «ψυχή τε και σώματι» καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Επιπλέον, αισθάνεται σημαντικός για τον οργανισμό γεμάτος αυτοπεποίθηση να αναλάβει πρωτοβουλίες, να προσφέρει ιδέες και να συνεργαστεί θετικά με τους συναδέλφους του, βελτιώνοντας έτσι τόσο την καθημερινότητά του όσο και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Μέσω του Προγράμματος, η Citi υιοθετεί διάφορες πρωτοποριακές μεθόδους προσέγγισης των εργαζομένων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει το αίσθημα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας ανάμεσα τους. Η ενεργή συμμετοχή, τα αυξημένα ποσοστά ικανοποίησης και τα σχόλια των εργαζομένων στις σχετικές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις δράσεις που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος, και αυτό πράγματι μας εμψυχώνει για να συνεχίσουμε.

HR PROFESSIONAL: Ποια ήταν η ανταπόκριση των διευθυντικών στελεχών σε αυτό και ποια η συμμετοχή τους;

Κώστας Τσαλίκης: Έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό της κουλτούρας μας την επικοινωνία η οποία εξελίσσετε οριζόντια αλλά και κάθετα εντός του οργανισμού, ενθαρρύνουμε την έκφραση απόψεων αλλά και τη συμμετοχή όλων των ιεραρχικών επιπέδων στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Τα διευθυντικά μας στελέχη όχι μόνο υποστήριξαν το Πρόγραμμα, αλλά συμμετείχαν και οι ίδιοι σε αυτό, είτε ως μέλη της ομάδας των VOE Ambassadors, δίνοντας έμπρακτα το παράδειγμα, είτε με την ενεργή συμμετοχή τους στις διάφορες δράσεις. Οι δεσμοί που συνδέουν τόσο τους εργαζόμενους με την Τράπεζα όσο και το σύνολο της κοινότητας των εργαζομένων μεταξύ τους, αποτελούν χαρακτηριστικά που ενδυναμώνουν τις σχέσεις μας και μας παροτρύνουν να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε, χωρίς να είμαστε αρχικά σίγουροι για το αποτέλεσμα του, αλλά που εν τέλει μας δικαίωσε. Όλοι εμείς στη Citi Ελλάδας, αισθανόμαστε υπερήφανοι για τη διάκριση του Προγράμματος μας και το γεγονός ότι ένα αμιγώς Ελληνικό Πρόγραμμα, ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας μας αποτελώντας επιτυχημένη πρακτική για χώρες του εξωτερικού.