Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2018, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοσή του.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, ήταν ένα ακόμα έτος σταθερών, θετικών οικονομικών επιδόσεων για τον Τιτάνα και σημαντικής προόδου στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων του για το 2020, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ. O TITAN αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις σε πολλές από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και αξιοποίησε αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που συνεχίζουν να προσφέρουν αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ.

Επιπλέον, διερεύνησε περαιτέρω τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση, αναπτύσσοντας πιλοτικά νέες τεχνολογίες σ’ ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και επιταχύνοντας τους ρυθμούς καινοτομίας. Η δέσμευση του Ομίλου να εφαρμόζει διεθνή πρότυπα για να διασφαλίζει τη διαφάνεια υπογραμμίστηκε το 2018, με την υιοθέτηση της Οδηγίας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ).