Την αντίθεσή της στο νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας για τις εργασιακές σχέσεις εξέφρασε η Ένωση Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και Στελέχωσης Επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΝΕΠΑΣΕ εκπροσωπώντας τις νομίμως αδειοδοτημένες εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης, τονίζει ότι ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο, που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανέργων, οι εν λόγω διατάξεις θα επιτείνουν με βεβαιότητα το κύμα ανεργίας, προσθέτοντας επιπλέον 22.000 ανέργους την επόμενη κιόλας ημέρα της ψήφισής τους.

Πέραν αυτού οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τα οριζόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 2008/104/ΕΚ, η οποία απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων για την ενθάρρυνση ευέλικτων μορφών εργασίας και την άρση οποιωνδήποτε περιορισμών εργασίας το αργότερο έως τις 5 Δεκεμβρίου του 2011.

Τα κυριότερα προβλήματα που απορρέουν από τις σχετικές τροποποιήσεις είναι τα εξής:

α. Η διάταξη κατά την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ο έκτακτος και εποχιακός χαρακτήρας της προσωρινής απασχόλησης, περιορίζει τη λειτουργία των νόμιμων ΕΠΑ και ενισχύει την παράνομη εργασία,

β. Ως προς τον καθορισμό δωδεκάμηνης διάρκειας της προσωρινής απασχόλησης, η σχετική διάταξη θεωρείται ανεπαρκής, δεδομένου ότι στην πράξη οι 18 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων, αποτελούν διάστημα αποδεκτό από τη νομοθεσία και συμβατό με την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης,

γ. Ο καθορισμός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος παύσης εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων κρίνεται από την θετική πρόταση, παρόλα αυτά οι 45 ημέρες αποτελούν υπερβολή,

δ. Η προτεινόμενη εξομοίωση των όρων εργασίας των προσωρινώς απασχολουμένων με εκείνους του μόνιμου προσωπικού, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κοινοτική Οδηγία και με βεβαιότητα θα πλήξει την προσωρινή απασχόληση, δεδομένου ότι εκτινάσσει το κόστος της για τις επιχειρήσεις,

ε. Το σχέδιο νόμου ορίζει την απαγόρευση της προσωρινής απασχόλησης σε περίπτωση επικινδυνότητας στο χώρο εργασίας και στ. Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου του 2011 θα πρέπει η επιτροπή να ενημερωθεί για την άρση των περιορισμών στην αγορά εργασίας.

Η ΕΝΕΠΑΣΕ είναι απόλυτα σύμφωνη με την ενίσχυση των ελέγχων και την τιμωρία των παρανομούντων, για να εξασφαλίζεται κατ’ επέκταση η προστασία των προσωρινώς απασχολουμένων.

Η λειτουργία των νομίμως αδειοδοτημένων ΕΠΑ όμως, που συνεχώς ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, δεν θα πρέπει να περιοριστεί, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας.