Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις οφείλουν, περισσότερο από ποτέ, να ζυγίζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος, με τις ικανότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, έτσι ώστε να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις ως προς τις μελλοντικές επενδύσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός μιας σωστής enterprise project management στρατηγικής, με σκοπό τη δημιουργία ενός «projectized» οργανισμού συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση.

Business Forum Institute
Ως Enterprise Project Management ορίζεται μια ομάδα στρατηγικών και πολιτικών που, αν εφαρμοσθούν σωστά, προάγουν την οργανωτική αλλαγή, με σκοπό την παραγωγή οικονομικής αξίας. Η λογική του Enterprise Project Management δεν περιορίζεται στη διαχείριση των υφισταμένων επιχειρηματικών projects, αλλά και στον καλύτερο σχεδιασμό αυτών που πρόκειται να υλοποιηθούν στο μέλλον.

Σταδιακά, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τις αρχές του Enterprise Project Management, μέσα από την απόκτηση συγκεκριμένων προγραμμάτων λογισμικού, εκπαίδευση και πιστοποίηση των εργαζομένων στο Project Management, δημιουργία project portfolios και δημιουργία Project Management Offices. Η μετάβαση αυτή, όμως, γίνεται με σχετικά αργούς ρυθμούς, καθώς η δημιουργία ενός projectized οργανισμού φαίνεται απλή, όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι κρύβει σημαντικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Business Forum Institute παρά τις σημαντικές δυσκολίες που ενέχει, η διαδικασία μετάβασης προς το Enterprise Project Management αναμένεται να επιταχυνθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, λόγω των δραματικών αλλαγών που συντελούνται στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.


Ένας κόσμος που αλλάζει…
Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς εργασίας και η οικονομική κρίση ωθούν τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους, όπου, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ανταγωνιστικά ημερομίσθια συνδέονται με ανειδίκευτη εργασία και εργατικό δυναμικό χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.

Αυτός ήταν μέχρι πρότινος ο κανόνας, όμως η ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας διευκολύνει την πρόσβαση πολλών κοινωνικών ομάδων σε γνώση και πληροφορίες που, μέχρι πρότινος, δεν είχαν. Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης δημιουργεί μια νέα τάξη μορφωμένων στελεχών στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές, λόγω των ανταγωνιστικών ημερομισθίων ανειδίκευτης εργασίας.

Όπως είναι λογικό, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου εγείρει απαιτήσεις από την πλευρά των εργαζομένων για βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και αύξηση των απολαβών τους.

Καθώς οι αυξήσεις στο εργατικό κόστος μεταφράζονται, σχεδόν πάντα, σε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσδιορίσουν το ύψος της εργατικής ειδίκευσης που επιθυμούν, για τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, σε συνάρτηση με την τιμολογιακή πολιτική που επιθυμούν να εφαρμόσουν.

Δεδομένου του ότι τα χάσματα μεταξύ μορφωμένων και ανειδίκευτων εργαζομένων παραμένουν μεγάλα σε πολλές χώρες του κόσμου, το ζητούμενο τελικά για την επιχείρηση είναι να μεγιστοποιήσει τη συμβολή του κάθε εργαζόμενου στις επιμέρους διαδικασίες, αξιοποιώντας στο μέτρο που αυτή επιθυμεί το επίπεδο εξειδίκευσης που ο καθένας διαθέτει.

Με άλλα λόγια, να στραφεί προς την Enterprise Project Management νοοτροπία, τόσο για να προσδιορίσει το επιθυμητό ανά φάση project επίπεδο εξειδίκευσης, αλλά και για να χειριστεί τις -συχνά- απομακρυσμένες ομάδες που δημιουργούνται, από εργαζόμενους με ετερόκλητες ικανότητες και γνώσεις. Η διοίκηση παγκοσμιοποιημένων ομάδων εργασίας ενέχει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά το χειρισμό διαφορών σε θεσμικό, πολιτισμικό και ηθικό επίπεδο.

Παρά την κοινώς διαδεδομένη πεποίθηση, που θέλει τους οργανισμούς να αφομοιώνουν εμπειρικά τις ιδιαιτερότητες διαχείρισης πολύ-πολιτισμικών και απομακρυσμένων ομάδων, η αλήθεια είναι ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης δεν μπορεί να βασιστεί στην αποσπασματική απόκτηση εμπειρίας, σε ατομικό επίπεδο.

Προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις ετερόκλητες ικανότητες που υπάρχουν στο διεθνές εργατικό δυναμικό της, η επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει σταθερές διαδικασίες διάχυσης της γνώσης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ομάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Enterprise Project Management μπορεί να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο scalability plan των επιχειρήσεων.


Projectised, globalized enterspises
Τo Enterprise Project Management εστιάζει στη μεγιστοποίηση της αξίας που απορρέει από κάθε δραστηριότητα των εργαζομένων. Καθώς η δραστηριότητα υπολογίζεται με το χρόνο που δαπανάται και η αξία με τα αποτελέσματα, το Enterprise Project Management λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του χρόνου που αφιερώνεται στις δραστηριότητες και της οικονομικής αξίας που δημιουργείται. Η σύνδεση αυτή έχει «κατοχυρωθεί» ως η πεμπτουσία του Project Management, στην πραγματικότητα όμως, είναι μόνο η απαρχή.

Το Enterprise Project Management οφείλει να ξεπεράσει το στάδιο της διαχείρισης των projects, και να εξελιχθεί ως το μέσο ευθυγράμμισης της προσπάθειας που καταβάλουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων με τους στόχους της επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Enterprise Project Management επιτρέπει σε επαγγελματίες ανά τον κόσμο να προσφέρουν στις επιχειρήσεις «ικανότητες προς ενοικίαση» (skills for hire), σε projects που τους φαίνονται ενδιαφέροντα. Η περαιτέρω κατανόηση των ικανοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται από τις αγορές, θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό «δημοπράτησης προσφοράς εργασίας» για συγκεκριμένα projects.

Η αυξημένη διαφάνεια στη δομή των projects θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες ικανότητες για θέσεις, οι οποίες θα τους αποφέρουν μεγαλύτερες απολαβές, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Μέσω της προαναφερθείσας «δημοπράτησης εργασίας», ο project manager θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τις ικανότητες του κάθε εργαζόμενου, σε συνάρτηση με την τιμή που αυτός τις προσφέρει. Σήμερα, η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδόν αδύνατη, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να προβαίνουν σε προσλήψεις στελεχών βάσει ελλιπούς πληροφόρησης.

Το Enterprise Project Management αναδεικνύεται σήμερα ως ο σημαντικότερος καταλύτης στην παραγωγή μεγαλύτερης οικονομικής αξίας για την επιχείρηση. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των αρχών του Enterprise Project Management γίνονται αντιληπτά σε διαφορετικό χρόνο από κάθε επιχείρηση, δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι η πορεία προς την κεντροποιημένη λήψη αποφάσεων, το «διαφανή» επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη δημιουργία ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού απαιτεί τομές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Το Enterprise Project Management θα έχει επίδραση παρόμοια με αυτή του process manufacturing στις βιομηχανικές επαναστάσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες αγορές, σε διαφορετικές περιόδους της οικονομικής ιστορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που θα ηγηθούν των διαδικασιών του Enterprise Project Management θα κατοχυρώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα φάση της εξέλιξης των αγορών.