H Ευτυχία Κασελάκη, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στον Ομιλο της Τράπεζας Πειραιώς, περιγράφει στο Banker’s Review τις καινοτόμες πρωτοβουλίες του Οργανισμού για την υποστήριξη των εργαζομένων τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Ευτυχία Κασελάκη: Στην Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζουμε τη συμβολή των εργαζομένων στην επιχειρηματική της ανάπτυξη, και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση επικοινωνία με το management και στη σαφήνεια του οράματος και των κατευθύνσεων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις μιας περισσότερο ενεργητικής και συναισθηματικής δέσμευσης των εργαζομένων με την Τράπεζα.

Επιδιώκουμε το στρες να λειτουργεί δημιουργικά για την επίτευξη υψηλών στόχων, ενώ παράλληλα υπάρχει συστηματική φροντίδα για τους εργαζομένους και την οικογένειά τους, παρέχοντας προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης κι ενεργητικής διαχείρισης της υγείας και ευεξίας τους. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται μέσα από ιδιαίτερες παροχές προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και συστηματικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση, στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και στη συμβουλευτική καθοδήγησή τους.

Hδη, από το 2007, στους κόλπους του Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί η οργανωτική μονάδα Εσωτερικής Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Υγείας, με στόχο να ενδυναμώσει τους εργαζόμενους ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συναισθήματα και πρακτικές που αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους στις διαφορετικές διαστάσεις της ζωής τους.

Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, σχεδιάζουμε την παροχή, αρχικά προς το ανθρώπινο δυναμικό του Δικτύου των καταστημάτων, της υπηρεσίας 24ωρης Τηλεφωνικής υποστήριξης, με στόχο την άμεση υποστήριξη και καθοδήγηση των εργαζομένων του Δικτύου και των μελών της οικογένειάς τους για τη διαχείριση προσωπικών/ οικογενειακών και εργασιακών θεμάτων από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Banker’s review: Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Ευτυχία Κασελάκη: Η περίοδος που διανύουμε παρουσιάζει πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά για το σύνολο των εταιρειών και των διοικήσεων αυτών. Η πρώτη αντίδραση των στελεχών που -στην πλειοψηφία τους- έχουν εκπαιδευτεί να διοικούν σε καιρούς αφθονίας, είναι η αυστηρή επιτήρηση του κόστους προς κάθε κατεύθυνση. Ακριβώς επειδή οι αμοιβές και παροχές αποτελούν σημαντικές πηγές κόστους για μια εταιρεία -την πιο σημαντική μάλιστα όταν πρόκειται για εταιρεία που δεν έχει παραγωγική διαδικασία- αποτελούν και το πρώτο εύκολο θύμα της παραπάνω τακτικής.

Οι μεταβλητές αποδοχές προσφέρουν σημαντική βοήθεια στη διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των εργαζομένων. Η σύνδεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων με την απόδοση μεταβλητής επιβράβευσης, συντελεί και στην επίτευξη αποτελεσμάτων αλλά και στην αύξηση κόστους μόνο στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτά επιτευχθούν. Η δημιουργικότητα κάθε εταιρείας διαδραματίζει -όπως πάντα- καθοριστικό ρόλο γιατί η επιβράβευση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όχι πάντα χρηματικές, π.χ. επιπλέον ημέρες άδειας.


Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Ευτυχία Κασελάκη: Oλοκληρωμένα προγράμματα ή «Ακαδημίες» που συνδυάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αξιολόγηση και μετρήσεις γνώσεων και ικανοτήτων, παρακολούθηση προγραμμάτων μέσω e-Learning, πραγματοποίηση ατομικών ή ομαδικών εφαρμοσμένων εργασιών, coaching κ.λπ., εμφανίζονται όλο και περισσότερο στα εκπαιδευτικά προγράμματα των τραπεζών.

Ιδιαίτερα, συναντάμε αυτή την τάση σε τράπεζες, όπου η εκπαίδευση έχει έναν περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα, συμβάλλοντας ενεργητικά στην προετοιμασία των στελεχών για την κάλυψη των στελεχιακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάπτυξη των εργασιών και κατ’ επέκταση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σημείο κλειδί στις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης στα επόμενα χρόνια διαδραματίζει όλο και περισσότερο, αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν ανεπίσημη γνώση (tacit knowledge), ενώ η ανεπίσημη μάθηση (informal learning) θα γίνεται όλο και περισσότερο κεντρικό σημείο αναφοράς, καθώς η επίσημη γνώση (explicit knowledge) θα κωδικοποιείται και θα παρέχεται πλέον ανοικτά σε όλους.

Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Ευτυχία Κασελάκη: Αναμφίβολα, το coaching αποτελούσε πάντα ένα δυνατό εργαλείο για τη διαμόρφωση ατόμων και ομάδων υψηλής απόδοσης. Είτε συζητάμε για το καθημερινό coaching που ο κάθε manager καλείται να εξασκεί για να κατευθύνει και να αναπτύσσει τους συνεργάτες του, είτε αυτό που έχει επικρατήσει ως executive coaching, που παρέχεται στα υψηλόβαθμα στελέχη, η εφαρμογή του ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή, μπορεί να έχει καταλυτικά αποτελέσματα. Οπως γίνεται κατανοητό, το coaching μπορεί να αξιοποιηθεί και να προσθέσει αξία σε πολλές και διαφορετικές περιοχές σε μία επιχείρηση.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μια τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Ευτυχία Κασελάκη: Οι σημερινές συνθήκες θα λέγαμε ότι απαιτούν πολύ περισσότερη προσοχή στην επιλογή ενός υψηλόβαθμου στελέχους και προς αυτήν την κατεύθυνση η χρήση του executive search μπορεί να συμβάλει θετικά και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια. Η λανθασμένη επιλογή ενός υψηλόβαθμου στελέχους έχει σημαντικό κόστος για την τράπεζα και η συμβολή εξειδικευμένων υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στην εύρεση των καταλληλότερων στελεχών από την αγορά. Η σημερινή κρίση απαιτεί την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του executive search, ώστε σε ένα περιβάλλον λιγότερο προβλέψιμο από ποτέ η επιλογή υψηλόβαθμων στελεχών να γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια και σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Ευτυχία Κασελάκη: Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αυτοματοποιούνται και οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό την εργασιακή μας ρουτίνα.

Οι νέες τεχνολογίες διαδικτύου συνδυασμένες με τις σύγχρονες και ευέλικτες εφαρμογές που προσφέρονται από τις εταιρείες λογισμικού στην περιοχή του HR, καλούνται να λύσουν καθημερινά δεκάδες ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εξοικονομώντας πόρους και χρόνο.

Η αναγκαιότητα ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού για το HR ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από τη διεθνή αναγνώριση του «ανθρώπινου κεφαλαίου» ως σημαντική κινητήριο δύναμη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σύγχρονων οργανισμών.