Ο Γιάννης Πάρνης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Millennium Bank παρουσιάζει τις πολιτικές της τράπεζας για την πολλαπλή υποστήριξη και εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Γιάννης Πάρνης: Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις με επιπτώσεις σε όλους τους εργασιακούς κλάδους και τους εργαζόμενους σε αυτούς, ειδικότερα δε στον τραπεζικό-χρηματοοικονομικό κλάδο. Οι μεταβλητές, όπως η προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά της, το ασταθές περιβάλλον και οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, επηρεάζονται σημαντικά.  Πράγματι, μια πιθανή συνέπεια θα μπορούσε να είναι ο αρνητικός αντίκτυπος στη συμπεριφορά των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο, συνεπώς και στην απόδοσή τους.

Ομως, το στρες είναι μία έννοια η οποία έχει  δύο διαστάσεις: από τη μία έχουμε το λεγόμενο «κακό» στρες, το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ζωής αυτού που το βιώνει.  Από την άλλη, όμως, υπάρχει και η διάσταση του δημιουργικού στρες, ως πρόκλησης που ενεργοποιεί τον άνθρωπο για δράση, κινητικότητα και δημιουργία, λειτουργώντας, τελικά, θετικά. Στη Millennium bank εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες διασφαλίζουν την προσέλκυση και επιλογή στελεχών που διαθέτουν τα απαιτούμενα για το τραπεζικό εργασιακό αντικείμενο και περιβάλλον χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Επιπλέον, το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης που εφαρμόζουμε ανιχνεύει, μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία χρειάζονται ενίσχυση, προκειμένου να επιτύχουμε υψηλού επιπέδου απόδοση, αλλά και χαμογελαστούς, παρακινημένους συνεργάτες.

Banker’s review: Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Γιάννης Πάρνης: Είναι γεγονός ότι το τοπίο των αμοιβών και παροχών στις τράπεζες, αλλά και γενικότερα στις επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, έχει αλλάξει σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, επηρεαζόμενο από την οικονομική αναταραχή την οποία βιώνουμε. Η όποια συρρίκνωση των κερδών είναι λογικό να έχει αντίκτυπο στις αμοιβές και παροχές των εργαζομένων, ιδιαιτέρως σε αυτές που αποτελούν επιπλέον μέρος του μισθού και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα οικονομικά αποτελέσματα.

Στη Millennium bank φροντίζουμε, μέσω της συμμετοχής μας σε έρευνες αμοιβών και παροχών, να παρακολουθούμε την αγορά και να παρέχουμε στους εργαζομένους μας ικανοποιητικό συνολικό επίπεδο αμοιβών. Δε σταματούμε, όμως, εδώ: Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, όπως προγράμματα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ασφάλειας ζωής και ατυχημάτων, πρόσθετα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα εξισορρόπησης  κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, τράπεζα αίματος για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων, αλλά και των συγγενών τους, προγράμματα ενίσχυσης για την κάλυψη εκτάκτων οικογενειακών αναγκών και πολλά άλλα.

Εκείνο όμως το οποίο πιστεύω ότι μας χαρακτηρίζει ως Οργανισμό είναι ο ανθρωποκεντρικός μας χαρακτήρας και το φιλικό εργασιακό κλίμα. Είμαστε μια οικογένεια, νιώθομε υπερήφανοι για τα όσα έχουμε επιτύχει και αισθανόμαστε ότι συνεισφέρουμε ουσιαστικά, αφού η Millennium bank είναι η δική μας “επιχείρηση”. Αυτές άλλωστε είναι και οι αξίες, οι οποίες  μας κατέταξαν για δεύτερη φορά σε 5 χρόνια, και σε σύνολο λειτουργίας της τράπεζας τα 9 χρόνια, στην κορυφή του τραπεζικού τομέα στο διαγωνισμό Best Work Places, ως μια από τις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.


Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Γιάννης Πάρνης: Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν πια για τις τράπεζες, όπως και για όλες τις επιχειρήσεις, παράμετρο-κλειδί για τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. είναι κάτι ανάλογο με την ποιότητα, την εξυπηρέτηση, την αξιοπιστία, τα έσοδα, το μέρισμα στην αγορά. Στη Millennium bank σημαντικό κομμάτι του συστήματος εκπαίδευσης αποτελεί η «μετάγγιση» γνώσεων και εμπειριών από τους έμπειρους στους νέους εργαζόμενους, μέσα από «εκπαίδευση στη θέση εργασίας», μικτές ομάδες έργων, coaching, mentoring και job rotation.

Παράλληλα, προσφέρουμε ενδοεπιχειρησιακή και εξωεπιχειρησιακή εκπαίδευση η οποία στοχεύει:

  • στην ανάπτυξη νέων ή και λιγότερο νέων δεξιοτήτων, με έμφαση στη συναισθηματική δεξιότητα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο το ταλέντο και το δυναμισμό τους
  • στην απόκτηση νέων τεχνικών και εξειδικευμένων τραπεζικών γνώσεων
  • στην ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας, ομαδικότητας, ευελιξίας
  • στην ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών.

Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Γιάννης Πάρνης: Το coaching, θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει το πνεύμα της εποχής μας. Σαφώς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος καθοδήγησης, ή να υποστηρίξουμε κάποιον ως τον καλύτερο, καθώς κάθε εργαζόμενος εκδηλώνει τη δική του διαφορετική συμπεριφορά, ενώ κάθε ομάδα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Πιστεύω ακράδαντα όμως, ότι η καθοδήγηση που βασίζεται στην ενθάρρυνση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα, καθώς μέσω αυτής ενισχύεται η ανάγκη των εργαζομένων για συμμετοχή και επίτευξη του στόχου. Μέσω του coaching, ο προϊστάμενος μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες μάθησης για τους υφισταμένους του, να διαγνώσει εγκαίρως προβλήματα και να δώσει αποτελεσματικές λύσεις, να αντιμετωπίσει προβληματικές συμπεριφορές και να δημιουργήσει παραγωγικές σχέσεις.

Σε περιόδους γενικότερης οικονομικής ύφεσης, αντίστοιχες με αυτές που βιώνουμε σήμερα, η εφαρμογή του coaching αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, αφού εκτός των άλλων, στοχεύει στην ενδυνάμωση των προσόντων και του ηθικού των στελεχών και εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοσθούν γρήγορα στις αλλαγές και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μια τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Γιάννης Πάρνης: Δεν θα ισχυριζόμουν ποτέ ότι η χρήση του Executive Search εν μέσω οικονομικής αναταραχής θα μπορούσε να θεωρηθεί πολυτέλεια. Εφόσον στο διοικητικό ιστό μιας επιχείρησης δημιουργείται κενό, μέλημα των διοικούντων της είναι να επιλέξουν το καλύτερο στέλεχος της αγοράς για να καλύψουν την ανάγκη, τόσο κατά την περίοδο αναφοράς, όσο και μελλοντικά. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους μόνο ως αρωγή μπορεί να θεωρηθεί, διότι η επιλογή του στελέχους θα γίνει με πολύ αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές, τις οποίες οι ίδιοι θα έχουν θέσει, ελαχιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την περίπτωση της λανθασμένης επιλογής, η οποία μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως υψηλού κόστους.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Γιάννης Πάρνης: Η τεχνολογία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη σημασία, δεδομένης της εξοικονόμησης πόρων που προσφέρουν. Πιστεύω ότι με τη χρήση τους η λειτουργία των τμημάτων HR των τραπεζών έχει διαφοροποιηθεί ποιοτικά και ποσοτικά, καθώς η αξιοποίηση των HRMS μπορεί να εξυπηρετήσει: την εκπλήρωση των παραδοσιακών υπηρεσιών/καθηκόντων των στελεχών της ΔΑΔ, τη συστηματοποίηση στην παροχή πληροφοριών, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας.