Τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της ALPHA BANK εφαρμόχουν πολιτικές για τους εργαζόμενους του οργανισμού αξιοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση που τους προσδίδει η ιστορική διαδρομή της τράπεζας.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Apha Bank: Στο σημερινό αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό ενός τραπεζικού οργανισμού καλείται να εργαστεί σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και έντασης και λογικό είναι να δημιουργείται αίσθημα ανασφάλειας και άγχους. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη μείωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Εξαρτάται από την ιστορική διαδρομή ανάπτυξης της κάθε τράπεζας, τη συνέχεια, συνέπεια και σταθερότητα της διοίκησής της, την εσωτερική της οργάνωση, την ευελιξία και προσαρμογή της στα νέα -κάθε φορά- δεδομένα.

Η σημερινή κρίση δεν είναι πρωτόγνωρη για τράπεζες με μεγάλη ιστορία που άντεξαν σε ανάλογες, οικονομικά δυσχερείς εποχές, ξεπέρασαν την κρίση και συνέχισαν τη θετική τους πορεία. Σημασία έχει πώς αντιδρά κανείς στην κρίση, αν την βιώνει σαν μια θαυμάσια ευκαιρία επανεξέτασης της στρατηγικής, των δομών και των διαδικασιών ή σαν μία απειλή που ακινητοποιεί και αδρανοποιεί. Αποψή μας είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό εντείνει την προσπάθειά του, αν έχει μία ειλικρινή και ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης και αν δει συγκεκριμένες ενέργειες που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Η ενίσχυση της επικοινωνίας, η αξιοκρατία σε όλες τις διαδικασίες διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και η εκπαίδευση με έμφαση στα προγράμματα ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (coaching) είναι μερικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Banker’s review: Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Apha Bank: Σύμφωνα με έρευνα της Hay Group, το 65% των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο μειώνει τον προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 39%. Επίσης, η τάση είναι σε μία περίοδο περιορισμού του κόστους οι «μεταβλητές» αποδοχές να συρρικνώνονται και να δίνουν τη θέση τους σε μικρή αύξηση των «εγγυημένων» αποδοχών. Σήμερα, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση της απόδοσης και της αμοιβής είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένες και διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πραγματικά ικανών και ταλαντούχων.

Παράλληλα, επειδή η παρούσα διεθνής οικονομική κρίση ανέδειξε και τη συχνά λανθασμένη κρίση στη λήψη σημαντικών επιχειρησιακών αποφάσεων, η ορθολογική και συνετή διοίκηση αποκτά ξανά αίγλη και γίνεται βασική παράμετρος στην επιλογή εργοδότη.


Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Apha Bank: Η εκπαίδευση με χαμηλό κόστος, όπως το e-learning, κερδίζει έδαφος. Ετσι περιορίζονται τα κόστη  μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εκπαιδευομένων. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως η απεριόριστη δυνατότητα επανάληψης και η αυτονομία. Επίσης, σε περιόδους αλλαγών, όπως είναι η σημερινή για τις τράπεζες, είναι εξίσου σημαντική η εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με προγράμματα που συμπληρώνουν τη γνώση, επικαιροποιούν την ενημέρωση και στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση των κρίσεων, των προβλημάτων, του χρόνου καθώς και στην ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων.

Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Apha Bank: Η στρατηγική καθοδήγηση Στελεχών (Executive Coaching) και εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων σε ατομικό επίπεδο ή/ και σε επίπεδο ομάδας. Σήμερα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αποζητούν ανάλογη στήριξη, αφού η επιχειρησιακή πραγματικότητα αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύπλοκη, σύνθετη και ευμετάβλητη.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μια τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Apha Bank: Η σημερινή συγκυρία επιβάλλει ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή εξωτερικών συνεργατών, αφού το βασικό ζητούμενο είναι η συγκράτηση του κόστους. Τα τελευταία χρόνια, η ανάθεση έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες πήρε μεγάλες διαστάσεις, όχι πάντα με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η τάση αυτή, τουλάχιστον επί του παρόντος, φαίνεται να περιορίζεται. Πάντως και σήμερα, με αυστηρότερα ίσως κριτήρια, θα εμπιστευτούμε τον επαγγελματία και ικανό συνεργάτη για την πρόσληψη ενός εξειδικευμένου στελέχους και πράγματι πιστεύουμε ότι έτσι αυξάνουμε τις πιθανότητες προσέλκυσης του κατάλληλου υποψηφίου.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Apha Bank: Η τεχνολογία έχει συνδράμει καθοριστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και της διαχειριστικής εργασίας στις διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ετσι μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, στην ποιοτική διάσταση του αντικειμένου, στην ολοκληρωμένη ενημέρωση, στην ανάλυση δεικτών και ποσοτικών δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς το ανθρώπινο δυναμικό και την ουσιαστική συμμετοχή στο διοικητικό έργο.