Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP) στα πλαίσια της 9ης Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας με τίτλο «Προαγωγή της υγιούς εργασίας για ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες - Δημόσια Υγεία και Εργασία» (PHWork, 2011-2013) ανέδειξε την Υπηρεσία EAP disability Management της Hellas EAP ως Καλή Πρακτική στον εργασιακό χώρο.

 Η υποψηφιότητα του Μοντέλου Καλής Πρακτικής της Hellas EAP, έγινε σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ΕΔΠΥΧΕ). Στόχο αποτελεί η προαγωγή της υγιούς εργασίας για εργαζομένους με χρόνιες ασθένειες έτσι ώστε, είτε να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους ενώ διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ασθένειά τους, είτε να επιστρέφουν ομαλά σε αυτήν ή σε κάποια αντίστοιχη θέση που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες/δυνατότητές τους, μετά από μία μακρά περίοδο απουσίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εργασία Κατάλληλη για Όλους», η Καλή Πρακτική ορίζεται ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία (ΠΥΕ). Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν οργανισμοί/επιχειρήσεις, πάροχοι υπηρεσιών και ομάδες συνεργαζόμενων φορέων από 17 ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ENWHP, που υλοποιούν δράσεις για την παραμονή ή την επιστροφή στην εργασία ατόμων με χρόνιες ασθένειες.