Οι Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αυξήσουν την συμμετοχή στη δια βίου μάθηση και να ψάξουν καινοτόμες λύσεις για τη χρηματοδότησή της, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Αυτό είναι το κύριο ζήτημα για τους συμμετέχοντες στο συνέδριο «Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό: Στρατηγικές για τη χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», που γίνεται στο Cedefop, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Θεσσαλονίκη στις 19-20 Μαΐου 2008.

Τρόποι καταμερισμού του κόστους ποικίλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πιο επιτυχημένοι είναι αυτοί που συνδυάζουν ιδιωτική και δημόσια επένδυση, που συχνά συμπληρώνεται από χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχει η τάση για ένα πλησίασμα που άγεται περισσότερο από τη ζήτηση, ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του καταρτιζόμενου. Πολιτικές καταμερισμού του κόστους έχουν βελτιώσει την ευελιξία και την ποιότητα των διακανονισμών για την κατάρτιση και δείχνει να έχουν επηρεάσει θετικά την νοοτροπία απέναντι στη μάθηση.

Παρ’ όλα αυτά, η επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να αυξηθεί και οι πολιτικές και μέσα καταμερισμού του κόστους να αναπτυχθούν παραπέρα. Για να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση, οι μέθοδοι κατάρτισης θα πρέπει να στοχεύσουν πιο συγκεκριμένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στους ανειδίκευτους και πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη καθοδήγηση.