Ως εντροπία ορίζεται η έννοια μέσω της οποίας μετράται η αταξία. Όταν η αταξία λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της τότε υφίσταται πλήρης αποδιοργάνωση κάτι που ταυτόχρονα ισοδυναμεί με την παύση της εξέλιξης. Σε μία τέτοια κατάσταση δεν υπάρχει καμία διαδικασία που να επιτρέπει περαιτέρω εξέλιξη.

Αντίθετα, όσο πιο μικρή τιμή λαμβάνει τόσο μεγαλύτερη είναι και η εξέλιξη που μπορεί να παρουσιάσει μελλοντικά το σύστημα αυτό, χαρακτηριζόμενο ως σύστημα μικρής εντροπίας. Από την άλλη, οι άνθρωποι επιδιώκουν την εξέλιξη μέσα στο χρόνο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Λαμβάνουν αποφάσεις, πράττουν και λειτουργούν μέσα σε ομάδες ή ατομικά αναζητώντας την εξέλιξη ή αυτό που ονομάζουμε ως «επόμενο βήμα».

Για μία επιχείρηση ως εξέλιξη ορίζεται κατά κύριο λόγο η ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς βάσει των νέων συνθηκών που προκύπτουν συνεχώς από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον (νέα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, συμφωνίες κ.ά.). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να εξασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της, με ξεκάθαρες οριζόμενες διαδικασίες και τρόπο λειτουργίας που να προάγει τη δημιουργία ενός οργανισμού «μικρής εντροπίας». Ενός οργανισμού που θα προωθεί την αυξημένη απόδοση, θα προάγει τη συμμετοχή όλων στα εταιρικά αποτελέσματα εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη «τάξη» για περαιτέρω εξέλιξη.