Τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας εγκαινίασε ο ΟΑΕΔ, καλώντας τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή τους στο σχετικό πρόγραμμα που προβλέπει να απορροφηθούν 60.000 άνεργοι συνολικά εντός του έτους.

Η διάρκεια της επιχορήγησης θα είναι ίση με το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούμενος άνεργος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της διάρκειας της επιδότησης που έχει εγκριθεί. Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας (454,25 ευρώ) προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και τα ποσά για τα επιδόματα εορτών, ενώ αν απολυθεί ο επιδοτούμενος πριν από τη λήξη της επιδότησής του, ο ΟΑΕΔ θα συνεχίσει να καταβάλει το επίδομα ανεργίας. Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα δε θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο.

Πηγή: Ημερησία