Το Επιμελητήριο Φλώρινας προχώρησε στην προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση ολοκληρωμένου προγράμματος προώθησης στην απασχόληση ανέργων Φλώρινας, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε 500 ανέργους. Οι ενέργειες – δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν 500 άνεργους από την Περιφερειακή Ανάπτυξη Φλώρινας και είναι συνοπτικά οι εξής:

-Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής: Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (20 συνεδρίες ανά ωφελούμενο)

-Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους: Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένων σε θεματολογία που σχετίζεται με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο επιβάλλει την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.035.000 ευρώ, με μηδενικό Φ.Π.Α. Η σύμβαση έχει διάρκεια 36 μήνες από την υπογραφή της, ενώ η κατάθεση προσφορών έχει ξεκινήσει και η προθεσμία λήγει στις 25 Απριλίου, ώρα 2 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Φλώρινας, τηλέφωνο: 23850 22334, e-mail: [email protected].