Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για ανάθεση έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» διενεργεί το Επιμελητήριο Καστοριάς.

Ο προϋπολογισμός τος έργου ανέρχεται σε 1.675.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε 500 άνεργους ωφελούμενους, στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 26 μήνες από την υπογραφή της, ενώ σε κάθε περίπτωση, η υλοποίησή της, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1η Οκτωβρίου, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kastoriachamber.gr.