Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην αγορά εργασίας Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας».

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της προοπτικής ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού της συγκεκριμένης περιοχής. Το Πρόγραμμα αυτό έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 170.322,58 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 5η Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι, ενώ τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα αποσφραγιστούν στις 9 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί. Τέλος, οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινώσει η αναθέτουσα αρχή. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο http://www.promitheus.gov.gr.