Σε μια προσπάθεια προάσπιστης του θεσμού της τραπεζικής πίστης και της εξυγίανσης των οικονομικών συναλλαγών συστάθηκε από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών τραπεζών ως μη κερδοσκοπική εταιρεία η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Μέσω μάλιστα της υπηρεσίας με την εμπορική ονομασία «ΤΣΕΚ» (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων), η οποία λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013 εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή επιτηδευματίες μπορούσαν μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού να συλλέξουν πληροφορίες για μια σειρά «αρνητικών στοιχείων» που ενδεχομένως βάρυναν τους πελάτες ή τους προμηθευτές τους: διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις, ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, προσημειώσεις ακόμη και υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο, με την υπ’αριθμόν 185/2014 απόφασή της, έκρινε ότι με τη λειτουργία του συστήματος ΤΣΕΚ η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. διηύρυνε παρανόμως το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων του αρχείου της, υπέβαλε τη σχετική γνωστοποίηση στην Αρχή με σημαντική χρονική καθυστέρηση και δεν ενημέρωσε προσηκόντως τα υποκείμενα των δεδομένων για την εν λόγω μεταβολή.

Αναλυτικότερα, η τήρηση αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε είχε επιτραπεί από την Αρχή με τις υπ’αριθμόν 24/2004 και 25/2004 αποφάσεις αυτής για έναν όμως σκοπό αυστηρά περιορισμένο, προσδιορισμένο και σαφή, την «ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων με αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και τελικά την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών». Η επεξεργασία κρίθηκε ως απολύτως αναγκαία και για την ικανοποίηση του υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας και των νομίμων αποδεκτών των δεδομένων, ενώ η προστασία της εμπορικής πίστης θεωρήθηκε ότι προφανώς υπερέχει έναντι των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων.

Ο σκοπός, ωστόσο, του ΤΣΕΚ έγκειται στην παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και τελικώς της ασκήσεως του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας των επιχειρηματιών. Πρόκειται για ένα σκοπό διαφορετικό από τον αναφερόμενο στην απόφαση 24/2004 της Αρχής, που προσομοιάζει όμως απόλυτα προς το σκοπό των εταιρειών διαπίστωσης της πιστοληπτικής ικανότητας, για τον οποίο ούτε από την Αρχή ούτε από τη συναφή νομοθεσία αναγνωρίζεται ότι λειτουργεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Επιπροσθέτως, η επεξεργασία των δεδομένων φυσικών προσώπων γνωστοποιήθηκε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έξι μήνες μετά την έναρξή της, κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν. 2472/1997.

Τέλος, η εταιρεία παρέλειπε να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τα βασικά στοιχεία της επεξεργασίας μετακυλύοντας ουσιαστικά τη δική της υποχρέωση στον εκάστοτε αποδέκτη δεδομένων. Έτσι, το υποκείμενο ενημερωνόταν τελικά για την υπό κρίση επεξεργασία κατόπιν της συλλογής, αλλά και της διαβιβάσεως των δεδομένων του στον αποδέκτη. Για τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβλήθηκε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως υπεύθυνη επεξεργασίας των αρχείων χρηματικό πρόστιμο ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (75.000 €). Προκειμένου μάλιστα να μπορεί πλέον η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. να χρησιμοποιήσει μερικώς δεδομένα του ανωτέρω αρχείου η Αρχή ζήτησε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η λειτουργία συστήματος ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο οφείλει να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα καθώς και μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας των αρχείων καταγραφής. Εν κατακλείδει, πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιβαρύνσεις από εργασιακές σχέσεις εγκυμονούν τον κίνδυνο να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στον Τειρεσία. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο διαρκής έλεγχος των εργασιακών σχέσεων από εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387
F: 210-6460313