Σημαντική αύξηση στο EBITDA αλλά και στα καθαρά κέρδη κατέγραψε ο όμιλος της Epsilon Net και το 2019, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής του πορείας και της διείσδυσής του σε νέες κάθετες αγορές στον χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που καταρτίσθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €17,98 εκ., έναντι €16,23 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,79%, με τον κύκλο εργασιών της μητρικής να διαμορφώνεται στα €13,65 εκ., έναντι €12,41 εκ. το 2018, καταγράφοντας αύξηση 10,01%.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε €3,26 εκ. το 2019, έναντι €2,38 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 37,03 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε €2,63 εκ., έναντι €1,96 εκ. το 2018, με αύξηση 33,95%.