Αύξηση στο EBITDA και στα καθαρά κέρδη εμφανίζει ο όμιλος της Epsilon Net στο Α’ Εξάμηνο του 2020, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του πορεία ακόμη και μέσα στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της τελευταίας περιόδου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έληξαν την 30.06.2020 που καταρτίσθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €8,45 εκ., έναντι €7,87εκ. κατά το αντίστοιχο Α’ εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,3%.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε €1,83 εκ., έναντι € 1,56 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,07 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε €1,42 εκ., έναντι €1,25 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 13,54 %.