Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το University of Florida προσκαλούν όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην έρευνα σχετικά με τη Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά στην Ελλάδα.

Η μελέτη αποσκοπεί να εξετάσει το ρόλο της προσωπικότητας, αλλά και της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων στην ικανοποίηση, δέσμευση και αφοσίωση των ανθρώπων στην εργασία τους.

Ο χρόνος που θα χρειαστεί για τη συμπλήρωση της πρώτης φάσης του ερωτηματολογίου υπολογίζεται σε 20 λεπτά περίπου. Για μεθοδολογικούς λόγους η συμμετοχή στην έρευνα θα διεξαχθεί σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, με την μεσολάβηση ενός διαστήματος 3-4 εβδομάδων. Η δεύτερη φάση της έρευνας θα είναι πολύ μικρής διάρκειας (περίπου 5 λεπτά). Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αυτόματα για τη συμπλήρωση του δεύτερου μέρους της έρευνας μέσω email.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες τα ατομικά τους αποτελέσματα (π.χ. προφίλ προσωπικότητας, κ.λπ.) με απόλυτη εχεμύθεια, αλλά και μια αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σε περιπτώσεις συμμετοχής μεγάλου αριθμού εργαζομένων από ένα οργανισμό (περισσότεροι από 20) παρέχεται δωρεάν η δημιουργία εξειδικευμένης αναφοράς.

Ιστοσελίδα της έρευνας είναι η εξής: http://195.251.233.91/TakeSurvey.asp?SurveyID=8MJ463L03634M