Η Randstad και η SEO Economic Research παρουσιάζουν την έρευνα «Into the Gap-Exploring Skills and Mismatches», αναφορικά με τις ποιοτικές αναντιστοιχίες στο ανθρώπινο δυναμικό στην ΕΕ και τις ΗΠΑ.

H σύγχρονη αγορά εργασίας θα επωφεληθεί μακροπρόθεσμα, παρόλο που οι γενικότερες τάσεις δεν έχουν αλλάξει και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση έχει επιφέρει μεταβολές στις εργασιακές προβλέψεις. Συνεχίζει να υπάρχει επιβράδυνση στην αύξηση του πληθυσμού, αυξάνεται η ανάγκη για άτομα ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, αλλά συγχρόνως υπάρχει και ανάγκη για ανειδίκευτους εργάτες. Αυτό που παρατηρείται στη αγορά εργασίας είναι ελλείψεις και πλεονάσματα σε όλους τους τομείς. Ανεξάρτητα από την πληθώρα διαθέσιμων υποψηφίων για εργασία, κλάδοι όπως, της υγείας και των επιστημών (sciences) καθώς και αυτοί που απασχολούν τις ειδικότητες των μηχανικών αντιμετωπίζουν δυσκολία στον εντοπισμό ανθρώπινου δυναμικού με τα κατάλληλα προσόντα. Συνεπώς υπάρχει μια σαφής αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα της έρευνας τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου.

Η αγορά εργασίας που λειτουργεί αποτελεσματικά χαρακτηρίζεται από μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλουν στην παραγωγικότητα και στην οικονομική ανάπτυξή. Αυτές οι μετακινήσεις προκύπτουν είτε από ανθρώπους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας μετά το πέρας το σπουδών τους, είτε μετά από περίοδο ανεργίας, είτε όταν προκύπτει μετάβαση από τη μια εργασία σε μια άλλη. Η αυξημένη κινητικότητα οδηγεί επομένως σε λιγότερες αναντιστοιχίες και κενές θέσεις εργασίας. Αναντιστοιχίες προκύπτουν και όταν οι εργαζόμενοι έχουν ελλιπή προσόντα ή το αντίθετο, παραπάνω προσόντα από όσα απαιτούνται για μια θέση εργασίας. Επίσης, όταν η γνώση και η εμπειρία τους δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την Randstad η ανάπτυξη της αγοράς εργασίας θα στηριχθεί μεταξύ άλλων στη χάραξη πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την κινητικότητα μεταξύ των θέσεων εργασίας, των κλάδων της οικονομίας, και των γεωγραφικών περιοχών.

Οι κλάδοι που εμφανίζουν ελλείψεις θα χρειαστούν περιθώριο για να αναπτυχθούν. Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Σε αυτές τις συνθήκες τα ιδιωτικά και δημόσια γραφεία απασχόλησης μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράγοντες μετάβασης. Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει να επέλθει ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Καθώς οι εργασιακές ρυθμίσεις διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών θα πρέπει να αναθεωρήσουν τον τρόπο που βλέπουν την αγορά εργασίας σχετικά με τη νομοθεσία, τα επιδόματα ανεργίας, την εκπαίδευση και τις συντάξεις.