Ολοκληρώθηκε η πρώτη περιοδική έρευνα της KPMG για το 2011 αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις στην ελληνική αγορά.

Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν το 2011 και τις προβλέψεις για αυξήσεις του 2012 τόσο στο σύνολο της ελληνικής αγοράς όσο και ανά κλάδο δραστηριότητας. Επίσης, αποτυπώνονται οι τάσεις σχετικά με τις μειώσεις βασικών αποδοχών των εργαζομένων. Τα δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν τον Ιούλιο του 2011, αφορούν δείγμα 115 εταιρειών από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τo 49% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων για το 2011, ενώ για το 2012 η πρόβλεψη για μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανέρχεται στο 25% του δείγματος. Η μέση αύξηση το 2011 (εξαιρουμένων των εταιρειών που έδωσαν μηδενικές αυξήσεις) διαμορφώθηκε στο 2,5% ενώ στο ίδιο ποσοστό ανέρχεται και η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2012. Η μέση αύξηση το 2011 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων), διαμορφώθηκε στο 1,2% ενώ η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2012 ανέρχεται στο 1,5%.

Οι κλάδοι που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο το 2011 είναι αυτοί του Αυτοκινήτου, της Υψηλής Τεχνολογίας και του Λιανεμπορίου, αφού το ποσοστό των εταιρειών που έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε αυτούς τους κλάδους ανέρχεται στο 86%, 64% και 54% του δείγματος αντίστοιχα. Τέλος, από την έρευνα προκύπτει ότι το 13% του δείγματος δήλωσε ότι έχει προχωρήσει το 2010 ή ότι θα προχωρήσει μέσα στο 2011, σε μειώσεις βασικών αποδοχών.