Ολοκληρώθηκε η τρίτη περιοδική έρευνα της KPMG αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις στην ελληνική αγορά. Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν το 2010 και τις προβλέψεις για αυξήσεις του 2011, τόσο στο σύνολο της ελληνικής αγοράς όσο και ανά κλάδο δραστηριότητας.

Επίσης, για πρώτη φορά, γίνεται μία προσπάθεια να αποτυπωθούν οι τάσεις στην ελληνική αγορά σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης των βασικών αποδοχών των εργαζομένων.

Τα δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011, αφορούν δείγμα 113 εταιρειών από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Όπως προέκυψε, το 38% των εταιρειών έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων για το 2010.

Για το 2011 η πρόβλεψη για μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανέρχεται στο 43% του δείγματος. Η μέση αύξηση το 2010 (εξαιρουμένων των εταιρειών που έδωσαν μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους) διαμορφώθηκε στο 3,5% ενώ η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2011 ανέρχεται στο 2,7%. Η μέση αύξηση το 2010 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων), διαμορφώθηκε στο 1,9% ενώ η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2011 ανέρχεται στο 1,4%.

Οι κλάδοι που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο το 2011 είναι του Αυτοκινήτου και του Λιανεμπορίου αφού οι προβλέψεις για μηδενικές αυξήσεις για το 2011 φτάνουν στο 67% και στο 50% του δείγματος αντίστοιχα. Επιπλέον, το 11% του δείγματος δήλωσε ότι έχει προχωρήσει ή ότι θα προχωρήσει μέσα στο 2011 σε μειώσεις βασικών αποδοχών.