Το 2010 η κατάσταση του κάθε κλάδου αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ η κατάσταση της οικονομίας θα είναι χειρότερη για όλους.

O αριθμός του προσωπικού των επιχειρήσεων θα παραμείνει μάλλον σταθερός ή θα παρατηρηθούν ελάχιστες αυξομειώσεις, της τάξεως του 10%. Τα τρία  σημαντικότερα επιχειρησιακά ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά τα επόμενα δύο χρόνια είναι: η διαμόρφωση των τιμών, η πτωτική πορεία της αγοράς και η ανάπτυξη των πωλήσεων, καθώς θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός σημαντικά ασκώντας μεγάλη πίεση τιμών.

Η σημαντικότερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος θα είναι η ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στην αλλαγή και σημαντικότερες πηγές κέρδους θα αποτελέσουν η ανάπτυξη πελατών σε ήδη υπάρχουσες αγορές και η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει ήδη αναπτύξει στρατηγικές που εστιάζουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και περισσότερες από τις μισές σχεδιάζουν να αναπτύξουν σύντομα μια νέα στρατηγική ή έχουν ήδη κάνει αλλαγές στην μέχρι τώρα στρατηγική τους.

Σε άλλη έρευνα, η οποία αφορά τη διαχείριση της αλλαγής, αποκαλύπτεται ότι η Ενεργοποίηση, η Επικοινωνία και ο Έλεγχος της διαδικασίας δεν εφαρμόζονται επαρκώς από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, το Όραμα, από το οποίο οδηγείται η Αλλαγή, οι Πόροι που ελευθερώνονται και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίησή της, καθώς και η Δράση που θα λάβει ο οργανισμός για την επιτυχημένη υλοποίησή της, δυστυχώς, δεν μεταδίδονται στο μέγιστο στα επίπεδα του οργανισμού τα οποία αφορά η Αλλαγή.