Η μετανάστευση για οικονομικούς λόγους είναι σημείο των καιρών. Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση που έχει κρατήσει περισσότερο απ’ ό,τι είχε αρχικά διαφανεί, και παρά το γεγονός ότι αποτελεί πλέον εξ αυτού του λόγου και η ίδια χώρα προέλευσης οικονομικών μεταναστών σε χώρες του εξωτερικού, εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για αλλοδαπούς τρίτων, εκτός Ε.Ε., χωρών που έχουν εγκαταλείψει τις πατρίδες τους λόγω μεγάλης ένδειας.

Οι κατά καιρούς τροποποιήσεις στη μεταναστευτική νομοθεσία, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, και οι εν γένει συνθήκες ζωής και συναλλακτικής συμπεριφοράς των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας οδηγούν πολύ συχνά στην απώλεια του δικαιώματός τους σε άδεια διαμονής. Μεγάλη, αριθμητικά, κατηγορία αλλοδαπών χωρίς έγγραφα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα αποτελούν και όσοι είχαν κατά το παρελθόν προσωρινό τίτλο νόμιμης διαμονής και τον απώλεσαν ή κατείχαν μόνιμο τίτλο διαμονής για ένα διάστημα και πλέον δεν έχουν. Αρκετοί από αυτούς διαβιούν σε μία γκρίζα ζώνη ημι-νομιμότητας καθώς έχουν αιτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμα άδεια διαμονής. Ωστόσο, μέχρι να κριθεί το αίτημά τους για χορήγηση άδειας διαμονής, δεν μπορεί να εκδοθεί για αυτούς απόφαση επιστροφής στην πατρίδα τους ή στη χώρα από την οποία ήλθαν.
Τι γίνεται όμως με την επιβίωσή τους;

Τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας είναι συντριπτικά στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων, που σπανίως έχουν σταθερό εργοδότη. Τη μοναδική λύση σε νόμιμη εργασία και ασφάλιση για αλλοδαπούς χωρίς άδεια διαμονής φαίνεται να δίνει, σε κάποιο βαθμό και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το εργόσημο. Ο εργοδότης εκδίδει την ειδική επιταγή του εργοσήμου και το πρόσωπο που απασχολεί στην εργασία του περιστασιακά αμείβεται και ασφαλίζεται με αυτήν. Είναι, λοιπόν, καλυμμένος νομικά καθώς η εργασία δεν είναι πλέον αδήλωτη. Η διαδικασία είναι απλή: Συμφωνείται το ποσό της αμοιβής για την εργασία και η ειδική δίπτυχη επιταγή του εργοσήμου εκδίδεται από τον εργοδότη επιβαρυμένη με την ασφαλιστική εισφορά. Ο ασφαλισμένος πλέον εργαζόμενος εισπράττει από τα αρμόδια γραφεία την αμοιβή του, μετά από αυτόματη παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς που αναλογεί στην εκάστοτε αμοιβή.

Με το εργόσημο ο εργαζόμενος θεμελιώνει ασφαλιστικά δικαιώματα και ο εργοδότης απολαύει οικονομικών ελαφρύνσεων. Οι ασφαλισμένοι έχουν κάλυψη σε συνταξιοδοτικό και ιατροφαρμακευτικό επίπεδο, αλλά και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Οι εργοδότες μάλιστα απαλλάσσονται από ποινικές και αστικές κυρώσεις στην τελευταία αυτή περίπτωση.

Η εργασία που ασφαλίζεται με εργόσημο είναι περιστασιακή, ενώ ενδεικτικά υπάγονται συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιών και κάποιες από τις κατηγορίες αυτές υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία πληρωμής και ασφάλισης μέσω εργοσήμου. Στα άρθρα 20 και 21 του ν.3863/2010, όπως ισχύει, ρυθμίζεται η αμοιβή και παρακράτηση εισφορών των περιστασιακά απασχολουμένων και η ασφάλισή τους σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τ. ΟΕΚ.

Η νομοθεσία που διέπει το καθεστώς του εργοσήμου δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη αν και χρήζει σε κάποια σημεία αποσαφήνισης. Οι Νόμοι 3863/2010 και 4387/2016 δίνουν τις κύριες κατευθύνσεις, παραπέμποντας συχνά στην ασφαλιστική νομοθεσία. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει ήδη εκδώσει σχετικές εγκυκλίους με πιο βασική πρακτικά την Εγκύκλιο 43/2013 ενώ αναμένεται ακόμα μία.

    Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
    E: [email protected]
    T: 210-6431387
    F: 210-6460313