Οι ομάδες Employee Resource Groups (ERGS) αποτελούν «καταλύτες» για την προώθηση της πολυμορφίας και της ευζωίας στην εργασία. Προάγοντας τη συμπερίληψη, την ανταλλαγή ιδεών και τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος, ενισχύουν την αίσθηση του ανήκειν και συμβάλλουν στην ευημερία των εργαζομένων και την επιτυχία των εταιρειών.

Οι ομάδες Employee Resource Groups (ERGs) είναι εθελοντικές ομάδες εργαζομένων, που προάγουν την αίσθηση του ανήκειν και υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα στον χώρο εργασίας. Συνήθως, τα μέλη της κάθε ομάδας μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα ή μία κοινή ταυτότητα ή εμπειρία, όπως πολιτισμική καταγωγή, φύλο, σεξουαλικότητα, αναπηρία ή ηλικία. Οι ERGs μπορούν επίσης να δημιουργηθούν γύρω από ενδιαφέροντα ή χόμπι, όπως ο περιβαλλοντισμός ή το τρέξιμο. Ανεξάρτητα από το τι την «φέρνει κοντά», ο κύριος στόχος μίας ERG ομάδας είναι η βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων και η προώθηση της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και της ισότητας εντός των επιχειρήσεων.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ…
Η δημιουργία ομάδων ERGs έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τα μέλη τους, όσο και για τους οργανισμούς.
Συγκεκριμένα:
Α. Για τους εργαζόμενους:

 • Προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους να συνδεθούν και να μοιραστούν εμπειρίες.
 • Προάγουν τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των μελών τους.
 • Συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
 • Προσφέρουν «χώρο» για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες.
 • Τους δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύσσουν την αίσθηση του ανήκειν και της πιστότητας στο εργασιακό περιβάλλον τους.
 • Προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό, την αναγνώριση και την υποστήριξη μεταξύ των μελών τους. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς αισθάνονται αποδεκτοί και υποστηρίζονται από την επιχείρηση.
 • Ενισχύουν την αίσθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων.
 • Προάγουν την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εργαζομένων από διαφορετικές πολιτισμικές και εθνοτικές ομάδες. Αυτό δημιουργεί ένα φιλικό κλίμα εργασίας που ενισχύει την ευεξία των μελών τους.

Β. Για τους οργανισμούς:

 • Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να προάγουν την πολυμορφία, την ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα. Μέσω εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι ERGs ενισχύουν την κατανόηση και τον σεβασμό για πολιτισμικές και κοινωνικές ομάδες και προάγουν την ισότητα και την αποδοχή των ατόμων ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή προσωπικής ταυτότητας.
 • Προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και των ομάδων εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση της εταιρείας.
 • Η ύπαρξη ομάδων πόρων εργαζομένων «δίνει το μήνυμα» ότι ο οργανισμός ενδιαφέρεται για την ευζωία, την ευεξία και την ανάπτυξη των εργαζομένων του. Αυτό δημιουργεί μία θετική εικόνα για την εταιρεία, πως προσφέρει ένα περιβάλλον υποστηρικτικό και ευέλικτο για την ανάπτυξη των εργαζομένων της.
 • Συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του employer branding μίας επιχείρησης, προσελκύοντας και διατηρώντας τους ταλαντούχους εργαζομένους που εκτιμούν, επικροτούν και -τελικά- αναζητούν την πολυμορφία, την ισότητα και την ανθρωποκεντρική κουλτούρα στο εργασιακό περιβάλλον τους.

ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ…
Μερικές από τις δράσεις των ERGs περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τη διαφορετικότητα και την ισότητα, εκδηλώσεις που προωθούν τον πολιτισμό και την κοινωνική αποδοχή, καθώς και δραστηριότητες όπως συναντήσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα εθελοντικής εργασίας.